Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PUBLICACIONS OFICIALS

SUBVENCIONEN LA FESTA DEL MISTERI DE REIS DE GATA D’ENGUANY AMB 5.000 EUROS (B.O.P.)

SUBVENCIONEN LA FESTA DEL MISTERI DE REIS DE GATA D’ENGUANY AMB 5.000 EUROS (B.O.P.)

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) publica hui divendres 24 de juliol la resolució de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per activitats culturals d’especial rellevància al llarg de 2020.

Dins dels municipis de la categoria B se li ha concedit a Gata de Gorgos una subvenció de 5.000 euros pel concepte del Misteri de Reis de Gata, que es va celebrar el passat 5 de gener de 2020. D’una despesa estimada de 11.861,37 s’ha subvencionat el 42,15%.

Recordem que la festa del Misteri de Reis de Gata està declarada des de 2015 Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana i des de 2016 Festa d’Interés Turístic Provincial, aspirant ara a que es declare Festa d’Interés Autonòmic.

FONT: BOP i Arxiu fotos Reis 2020.

 

GATA: LA TAXA DEL CEMENTERI ES TRANSFEREIX A SUMA (DOGV) // AJUDES PEL COVID-19 // SUBVENCIÓ PER A INSTAL·ACIONS CULTURALS (BOP)

GATA: LA TAXA DEL CEMENTERI ES TRANSFEREIX A SUMA (DOGV) // AJUDES PEL COVID-19 // SUBVENCIÓ PER A INSTAL·ACIONS CULTURALS (BOP)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava dimarts dia 14 de juliol la "Informació pública de la delegació de la recaptació voluntària i executiva de la taxa de cementeri de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. 

Es publica l’acceptació de la delegació concreta efectuada pel Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en la sessió de data 26 de maig de 2020, amb l’abast, condicions generals i contingut establerts, en les matèries que a continuació s’assenyalen: Recaptació en període voluntari i executiu dels deutes per rebut i liquidacions d’ingrés directe corresponents als Tributs i, en el seu cas, preus públics de: – Taxa per la prestació de serveis de cementeri. Manteniment i conservació.

La delegació realitzada en favor de la Diputació Provincial pel Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos entrarà en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2021; quedarà tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, si cap de les parts manifesta expressament la voluntat en contra comunicant-ho a l’altra, amb una antelació no inferior a sis mesos a la finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.

AJUDES AUTÒNOMS I PYMES, BASES (BOP)

Per altra part, el Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) del dimecres 15, publica un extracte de les bases modificades i consolidades de la convocatòria d’ajudes als autònoms i Pymes. L’Ajuntament en Ple en sessió del dia 2 de juliol va aprovar les Bases. Fem també un extracte:

IMPORT DE LES AJUDES: La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros, per als que hagen estat obligats a cessar l’activitat, 750 euros als que han vist reduïda la facturació en més de un 75% i de 550 euros per a les activitats que estiguen en la franja de reducció de facturació de entre 50 i 75 %. La dotació d’aquestes ajudes ascendeix a un import global estimat de 135.000 euros

PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS. 1.- Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits: a. Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a mutualistes, en règim d´assimilats o cooperativistes almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. b. Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la mitjana de la facturació dels mesos d’abril i maig de 2020, en almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma...c. Tindre el domicili fiscal en Gata de Gorgos, i en el seu cas, l’establiment o local on es desenvolupa l’activitat. 2. Queden excloses les persones treballadores autònomes que: a. El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent protecció per cessament d’activitat... b. El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per compte d’altre. c. Van obtenir rendiments nets de la seva activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019. d. Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en el apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions. e. Aquells que tinguem la condició d’autònoms col·laboradors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, des de la publicació de les presents bases en la seu electrònica de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

SUBVENCIÓ EQUIPAMENT

Finalment, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava dimecres 15 la resolució de la convocatòria de subvencions de la Diputació Provincial d’Alacant, concedides als diversos ajuntaments per a l’equipament de les instal·lacions Culturals de titularitat Municipal, Anualitat 2020”.

Per a Gata de Gorgos es subvenciona l’Equipament, equip audiovisual per a l’Edifici Polivalent i Centre Social. De un pressupost de 11.129,58 euros, Gata al tindre un total de 6.049 habitants, li correspon el 70%, és a dir una subvenció de 4.900,00 euros.

FONTS: DOGV 14-7-2020 (extracte). / BOP, 15-7-2020. 

ANUNCI D'ELECCIÓ DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU DE GATA (BOP, 8-6-2020)

ANUNCI D'ELECCIÓ DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU DE GATA (BOP, 8-6-2020)

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant publica hui dilluns 8 de juny l’anunci per a l’elecció de jutge o jutgessa de pau, tant el titular com el sustitut, de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. PUNXEU ACÍ.

Donat que està previst que en el mes de juny queden vacants els càrrecs mencionats i que corresponen al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge/jutgessa de Pau, titular i sustitut d’aquest Municipi, s’obri un termini de quinze dies habils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

El termini comensarà a comptar demà dia 9. Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establit. Que en la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i recaptar la informació que es precise quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Recordar que actualment ostenta el càrrec de Jutgessa de Pau, María Vicenta Moncho Mulet, i és sustitut Juan García Borrell. Els mateixos van ser nomenats per un període de quatre anys a la sessió de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el dia 18 de maig de 2016.

FONTS: BOP Alacant 8-6-2020./ Tribunal Superior de Justícia de la CV. Foto, Arxiu.

HUI, PLENARI ORDINARI MUNICIPAL. Segona sessió telemàtica en temps de COVID-19

HUI, PLENARI ORDINARI MUNICIPAL. Segona sessió telemàtica en temps de COVID-19

Aquesta vesprada del dia 26, a les 20 hores, se celebrarà el plenari ordinari corresponent al mes imparell de maig. La sessió serà telemàtica, la segona durant l’estat d’alarma i segona també en la història dels plenaris municipals que es fa telemàticament. Es podrà seguir pel canal de youtube municipal: CANAL OBERT. AJUNTAMENT DE GATA.

Els assumptes a tractar seran els següents:

A més de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, les dacions de comptes, com cada plenari, altres punts seran sobre expedientes de conduccions i instal·lacions d’aigües. També sobre l’ampliació de la delegació a SUMA de la Taxa per a la Prestació de Servicis de Cementeri: manteniment i conservació.

Es tractaran diverses mocions del Partit Popular: Ajudar al poble de Gata a fer fr4ont al Covid-19. Reducció de les taxes universitàries per al curs 2020/2021. Adhesió al Pa PLANIFICA de Diputació. Comissió de Treball Nova Normalitat. Reactivació de l’Esconomia Local. Impuls Digital. Finançament Local en el mrc de la crisi del COVID-19.

També es tractaran mocions de Compromís: Garantir un serveis públics de qualitat. Eliminació regla despesa i Fons Cooperació Finançament Local. Defensar un Pa Europeu de Reconstrucció contra la crisi COVID-19.

Els precs i preguntes completaran el plenari telemàtic.

FONT: Ordre del dia, Ajuntament de Gata. Foto: captura pantalla plenari anterior.

GATA: HUI DIA 28/4 PLE EXTRAORDINARI I URGENT, PRIMER EN EL MARC DE L’ALARMA GENERAL (COVID-19)

GATA: HUI DIA 28/4 PLE EXTRAORDINARI I URGENT, PRIMER EN EL MARC DE L’ALARMA GENERAL (COVID-19)

La Corporació Municipal de Gata de Gorgos celebra hui dimarts 28 d’abril a les 20.30 hores un ple extraordinari i urgent amb sessió telemàtica, que té com a motiu principal i en general, motivat per l’estat d’alarma actual pel COVID-19, i tenint que presentar documentació a Diputació, i altres específics detallats en els seus expedients. Admet participació a distància, podent connectar mitjançant: «A través de la Seu Electrònica de l’entitat en l’adreça https://gatadegorgos.sedelectronica.es».

L’últim plenari celebrat va ser l’ordinari del 28 de gener. L’últim dimarts de març, mes impar, en plena pandèmia, no es va celebrar l’ordinari corresponent.

La sessió telemàtica d’aquesta vesprada-nit es podrà seguir a través del Canal de youtube de l’Ajuntament de Gata: https://www.youtube.com/channel/UC5GqpnhshFjqoc3dFEVcTLg

L’orde del dia serà el següent:

1. Expedient 539/2020. SESSIONS TELEMÀTICS PLENARI

2. Expedient 502/2020. Dació compte PRIMER ACORD REACTIVEM GATA.

3. Expedient 82/2019. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació).

 4 i 5. Expedients 83 i 84/2019. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern.

6. Expedient 523/2020. Pla econòmic financer 2020-2021 (PEF)

 7. Expedient 398/2020. Modificació de Crèdit 5/2020 transferència diferent funcional.

 8. Expedient 475/2020. Modificació de Crèdit 6/2020 crèdit extraordinàri destí superàvit i romanent de tresoreria 2019.

9. Expedient 499/2020. Exp mod cred Crèdits 8/2020 crèdit extraordinàri destí superàvit COVID19.

10. Expedient 345/2020. AMPLIACIÓ DELEGACIÓ A SUMA: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVICIS DE CEMENTERI: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

11. Expedient 519/2020. Derogació Taxa Taules i Cadires.

12. Expedient 518/2020. Derogació taxa parades barraques etc (MERCADILLO).

13. Expedient 524/2020. MOCIÓ DEL PP PER A AJUDAR AL POBLE DE GATA A FER FRONT AL COVID-19.

14. Expedient 337/2016. 2016 CICLE HIDRIC -DIPUTACIÓ- Subvenció PROJECTE i OBRA HÍDRICS - (BOP 40 del 29/02/2016 - REF. BDNS 301266 - PROJECTE) (BOP 91 13-03-2016 BDNS 305644 OBRA) NOVA ADUCCIÓ AL DIPÓSIT MIRALBONS - CONDUCCIÓ AIGUA POTABLE REGANTS PEDREGUER.

15.Expedient 931/2014. Instal·lacions desinfecció automàtica en l’abastiment aigua potable" Convocatòria 2014 per a execució instal·lacions desinfecció automàtica agua potable (BOP 95 de 20/05/2014) SUBV HIDRAULICA.

16.Expedient 932/2014. "Sectorització de l’abastiment AIGUA POTABLE" Convocatòria per a l’execució d’instal·lacions, equipamento i tecnologies hidràuliques (BOP 95 de 20/05/2014).

FONT: Ajuntament de Gata. Foto arxiu passat ple de gener.

HUI DIMARTS, 28 DE GENER, PRIMER PLE ORDINARI DE L’ANY 2020

Aquesta vesprada dimarts 28, el consistori gater celebrarà el seu primer ple ordinari de l’any 2020. Cap punt de l’orde del dia destacable. Als despatxs ordinaris, com les dacions de comptes habituals, s’afegixen dos mocions de Compromís, una sobre Impuls inversor i polític en les comarques, i altra sobre la proposta d’adhesió a la Declaració d’Oci Educatiu de la GV.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.

GATA: L'ÚLTIM PLE ORDINARI DE L'ANY ABORDA EL PRESSUPOST 2020

GATA: L'ÚLTIM PLE ORDINARI DE L'ANY ABORDA EL PRESSUPOST 2020

Hui dia 26, últim dimarts de mes impar, toca Plenari ordinari del Consistori de Gata de Gorgos, que serà l’últim de l’any 2019. A les 20 hores serà la sessió al saló de plens i a la mateixa es debatiran els Pressupostos de 2020; hi haurà dos mocions conjuntes, una d’elles contra la violéncia de gènere, que just ahir dia 25 se commemorava el Dia Mundial, i dos mocions del grup popular. El ple tindrà el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.

3. Dació compte sentències tribunals, si s’escau.

4. Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

5. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1820/2019. Límit de despesa no financera per al pressupost 2020.

6. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1728/2019. Pressupost General 2020 i RPT i plantilla de personal

7. Expedient 1701/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 4/2019.

8. Expedient 1743/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA L’APROVACIÓ DEL “PLA INTEGRAL D’ALZHEIMER 2019-2022”.

9. Expedient 1744/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

10.Expedient 1747/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS, PER A FER CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ÚS DE JOGUETS NO SEXISTES.

11.Expedient 1745/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS PER A FER DEMANAR EL CANVI DE TREN A TRANVIA LA LÍNIA 9.

12.Expedient 1748/2019. MOCIÓ PER A FINALITZAR OBRES D’ADEQUACIÓ CANONADES A TOT EL CARRER GOMEZ FERRER QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

FONT: Ajuntament de Gata, Tauler d’anuncis. // Foto captura de vídeo, Canal Obert Ajuntament Gata.

HUI DIA 24, PLENARI ORDINARI DE SETEMBRE A GATA

HUI DIA 24, PLENARI ORDINARI DE SETEMBRE A GATA

Hui dimarts últim de mes impart, l’Ajuntament de Gata de Gorgos celebra ple ordinari. Entre tots els punts, destaca per la seua importància per a la vida educativa del poble, el punt 8: la contractació de les obres de "Gimnàs i Reparacions estructurals dels pavellons B i C del CEIP "Santíssim Crist" de Gata de Gorgos". En el aspecte urbanístic, al punt 5 es tractarà una moció del Partit Popular, per a crear-se una Comissió de Treball del PGOU.

Altres punts seran: altra moció del PP, per a la igualtat d’oportunitats a la comunitat estudiantil; la compatibilitat de treballador municipal en segona activitat del sector públic i l’aprovació del Compte General 2018.

Com sempre als plens ordinaris, els precs i preguntes, completaran la sessió plenària.

FONT: Ajuntament de Gata.

HUI DIMARTS 23, PRIMER PLENARI ORDINARI DE LA NOVA CORPORACIÓ: 20 hores

HUI DIMARTS 23, PRIMER PLENARI ORDINARI DE LA NOVA CORPORACIÓ: 20 hores

A les 20 hores de hui dimarts 23 de juliol se celebrarà el primer plenari ordinari de la corporació 2019-2023, donat que l’últim dimarts del mes impar juliol cau en festes patronals i s’avança a hui, com ja és costum.

L’orde del dia començarà amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, per a seguir amb la Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes; la dació de compte sentències tribunals, si s’escau i Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.
Es tractaran després deu expedients de 2019:
- 1113/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.
- 815/2019. Encàrrecs de gestió parcs i jardins.
- 814/2019. Encàrrecs de gestió ECOPARC.
- 813/2019. Encàrrecs de gestió NETEJA EDIFICIS I LOCALS.
- 812/2019. Encàrrecs de gestió neteja viaria i RSU.
- 765/2019. Modificació de Crèdit 23/2019 Destí del superàvit.
- 209/2016. Cessió íntegra local carrer penyó 10 a la Guàrdia Civil.
- 1601/2014. Modificació puntual 21 NN SS normes subsidiaries planejament.
- 1583/2014. Deslinde o fitació Vicente Pedrós Pons
- Expedient: Polígon industrial.
FONTS: Foto i informació Ajuntament de Gata.

GATA, NOU AJUNTAMENT: HUI DIA 26, SESSIÓ ORGANITZATIVA REGLAMENTÀRIA (a les 20 hores)

GATA, NOU AJUNTAMENT: HUI DIA 26, SESSIÓ ORGANITZATIVA REGLAMENTÀRIA (a les 20 hores)

Hui dimecres 26 de juliol se celebra a les 20 hores, la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, a la Casa Consistori. El motiu de la sessió, la organització reglamentària, amb un orde del dia complet amb 11 punts.

El primer punt donarà compte, per a coneixement del Ple, dels grups polítics i els seus portaveus. El segon, l’assignació econòmica per als grups polítics.El tercer tractarà sobre la periodicitat de les sessions de l’Ajuntament Ple amb proposta d’aprovació.

El quart punt donarà compte amb proposta d’aprovació del número, atribucions i composició de les comissions informatives. El cinqué punt serà nomenar la Mesa de Contractació amb proposta d’aprovació.

Per al sisé punt es nomenaran els representants municipals en òrgans de representació corporativa. Al seté punt seran determinades les quanties a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Tot això amb proposta d’aprovació.

El mateix per al vuité punt, on es determinaran els membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i es determinaran les seues retribucions.

Per a coneixement del Ple, el punt nové serà per a nomenar els membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l’Alcaldia en el referit òrgan municipal. També, el punt desé en el que es nomenaran els tinents d’alcalde i finalment també per al punt onzé en el qual es donaran a conéixer les delegacions genèriques de l?Alcaldia.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos. 

QUATRE VIES COMUNITÀRIES AFECTEN A GATA (DOGV)

QUATRE VIES COMUNITÀRIES AFECTEN A GATA (DOGV)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica hui dijous 4 ’abril el decret del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. Ens fixem en les carreteres o vies principals que afecten a Gata. En trobem un total de 4 de la xarxa de carreteres comunitàries i 2 trams de carretera que passen a ser de domini públic del municipi.

Com a comunitàries:

- La CV-732 va de Beniarbeig a Gata de Gorgos. Ix de la CV-729 i acaba en la N-332. Té un total de 8.200 metres amb una discontinuïtat per la travessera de Pedreguer.

- La CV-734 és la que va de Gata de Gorgos a Xàbia partint de la N-332 o acabant a la CV-740. Té 7.216 metres.

- La CV-738 va de Gata de Gorgos a Jesús Pobre. Ix de la CV-734 (Gata-Xàbia) i acaba a la CV-735. Té un total de 2.575 metres.

- La CV-748 va de Gata de Gorgos a Llíber. Ix de la N-332 (carrer Trossets del casc urbà de Gata) i va a parar a la CV-745. Té 9.400 metres.

En quan a les transferències de carreteres als ajuntaments (trams de carretera que seran camins de domini públic) està amb el número 7342 la Travessera de Gata de l’antiga A-134 i el tram fins a l’actual eix de la CV-734 (rotonda de la Rana) que té una llargària de 982 metres. També amb el número 7381 el Tram de la CV-738 des de Gata, al costat del pas a nivell de FGV, fins a la CV-734 -inici de la carretera de Jesús Pobre fins la rotonda- amb una distància de 804 metres.

Finalment, recordar que tenim una carretera Nacional, la 332 que travessa el terme i al seu pas per Gata de Gorgos. La N-332 es l’única carretera nacional que conecta dos capitals de província (Valencia i Alacant, la tercera i onzena ciutats espanyoles) que manté la mitat del seu traçat (90 kilòmetres) amb calçada simple en ambdos sentits, sense mediana ni arcens escasos i que emcarra discurreix per l’interior de 11 poblacions, entre elles Gata. El terme municipal comença, si es ve de la part de baix, d’Alacant, al kilòmetre 187,7 i passats els dos ponts de seguida entra en la travessa urbana per l’Avinguda Marina Alta i carretera d’Ondara per eixir del terme just al kilòmetre 191.

FONT: DOGV 4-4-2019.

L’ÚLTIM PLENARI ORDINARI DE GATA EN LA LEGISLATURA DEMANARÀ SER BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL I EL JACIMENT DE LA RANA

L’ÚLTIM PLENARI ORDINARI DE GATA EN LA LEGISLATURA DEMANARÀ SER BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL I EL JACIMENT DE LA RANA

Hui dimarts, 26 de març, acaben els plens ordinaris de la present legislatura 2015-2019. L’altre tindria que celebrar-se el 28 de maig (últim dimarts de mes impar), però les noves eleccions locals de 2019 seran dos dies abans, el 26 de maig. A partir d’ara els que es facen seran extraordinaris.

Dos importants debats els que es presenten a l’orde del dia de hui. Per una part, el Plenari aprovarà que l’antiga caserna de la Guàrdia Civil (1886), que és propietat municipal i que està arrendada per un preu simbòlic pel Ministeri de Defensa, adquirixca la figura de Bé de Rellevància Local (BRL) per a poder ser desalquilada i restaurada. També es demanarà el mateix, ser Bé de Rellevància Local, al Jaciment Arqueològic de la Rana, que va permetre fer l’excepcional troballa de una gran "figilia"ja fóra depòsit, abocador o forn, d’ànfores romanes.  

A la sessió també es donarà compte de l’expedient de modificació de la RPT i la plantilla d’oficials de la Polícia Local a grup B.

El diari Levant-EMV publica hui dimarts la informació del plenari i el desig de fer BRL tant la caserna com el jaciment. Titula: "Gata pide la declaración de Bien de Relevancia Local del yacimiento romano de la Rana". Al subtítol: "El pleno también solicita la protección del cuartel de 1886, uno de los más antiguos de España". Per a llegir, punxeu ací.

També podeu seguir el plenari pel canal obert de youtube, Ajuntament.

FONTS: Ajuntament, orde del dia / Diari Levante 26-3-2019.

 

DEMÀ DIMARTS 29, PRIMER PLE ORDINARI DE L'ANY A GATA

DEMÀ DIMARTS 29, PRIMER PLE ORDINARI DE L'ANY A GATA

Demà dimarts 29 de gener, últim dimarts del primer mes de l’any 2019, se celebrarà a les 20 hores al saló de sessions de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, el ple ordinari amb el següent orde del dia:

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.

3.Dació compte sentències tribunals, si s’escau.

4.Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

5.Expedient 1523/2017. Modificació BEP 2019.

6.Expedient 33/2019. Modificació de Crèdit 2/2019, transferència diferent funcional Consorci Residus i Solgata.

7.Expedient 69/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2019.

8.Expedient 83/2019. Fiscalització limitada prèvia.

9.Expedient 84/2019. Substitució fiscalització ingressos.

10.Expedient 82/2019. Aprovació inicial del Reglament de Control Intern (Intervenció).

11.Expedient 44/2019. Sol·licitud Diploma de Jubilació Agent Sr. López.

12.Expedient 18/2019. Dissolució del CEMA.

B) Activitat de control,

C) Precs i preguntes.

FONT: Foto arxiu.

HUI DIMARTS 27, ÚLTIM PLE ORDINARI DE 2018 A GATA

HUI DIMARTS 27, ÚLTIM PLE ORDINARI DE 2018 A GATA

Aquesta vesprada, dia 27 de novembre, últim dimarts de mes impar, se celebra a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Gata i a les 22 hores, l’últim ple ordinari de 2018.

Els assumptes a tractar són els següents:

- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.
- Dació de compte sentències tribunals, si s’escau.
- Dació de compte d’assumptes econòmics, si s’escau.
- Expedient 1764/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 5/2018
- Expedient 1545/2018. Modificació del Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació del Personal
- Expedient 1781/2018. Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Gata de Gorgos. Amb proposta d’aprovació.
- Expedient 1789/2018. MOCIÓ UNITÀRIA. 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
- Expedient 1825/2018. Moció del grup municipal Juga per a l’adopció de mesures contra les violències masclistes.
- Expedient 1784/2018. Moció JuGa. Béns immatriculats per l’Església Catòlica. 

FONT: Ajuntament de Gata.

DEMÀ DOS PLENS A L'AJUNTAMENT DE GATA: EXTRAORDINARI A LES 12 (tema festes) I ORDINARI DE JULIOL (20 hores)

DEMÀ DOS PLENS A L'AJUNTAMENT DE GATA: EXTRAORDINARI A LES 12 (tema festes) I ORDINARI DE JULIOL (20 hores)

Demà dimarts és dia de plenaris a l’Ajuntament de Gata de Gorgos. Hi haurà dos sessions: extraordinària a les 12 hores, i ordinària a les 20 hores. Saló de plens de la Casa Consistorial.

La extraordinària de migdia té per motiu: "A petició d’una quarta part dels regidors", en aquest cas els regidors del Partit Popular que són cinc. Automàticament convocada pel transcurs del termini assenyalat per article 75.25 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.

Sols hi ha un tema a debatre, la moció sobre "Festes més igualitàries".

Per la vesprada, a les 20 hores, se celebrarà el plenari ordinari que correspon al mes impar, juliol, i que té l’excepció de la setmana de festes cada any, que avança una setmana el ple.

Els següents punts del dia tindrà el plenari ordinari:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2. DESPATX ORDINARI.- 2.1.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes. 3. Expedient 112/2013. PLENO - DACIÓ COMPTE SENTÈNCIES TRIBUNAL. 4. Dació de compte d’assumptes econòmics, si s’escau. 5. Expedient 974/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 9/2018. 6. Expedient 1048/2018. Modificació de Crèdit 14/2018.

7. Expedient 1003/2018. Aprovació inicial de la derogació parcial de l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa del Servei d’Escoles esportives i de la utilització de les instal·lacions esportives. 8. Expedient 564/2018. Aprovació inicial "Ordenança Reguladora del preu públic d’utilització d’instal·lacions esportives". 9. Expedient 995/2018. Modificació de Crèdit. 10.Expedient 983/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 3/2018.

11.Expedient 429/2012. FESTES LOCALS 2019. S’elegiran les festes locals per al pròxim any 2019. Sant Miquel, que sempre és festa, caurà diumenge al 2019.

Després arribaran els ja coneguts: Precs i preguntes.

SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ PER ALS REIS 2018

Per altra banda, hui es publica al Butlletó Oficial de la Província (BOP), la resolució sobre l’increment de la dotació i resolució de la convocatòria de subvencions aa ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2018. Dins de la categoria B es troba l’Ajuntament de Gata de Gorgos, que se li ha concedit per als Misteri dels Reis Mags, la quantitat de 5.000 euros.

FONTS: Ajuntament convocatòries plens / Diputació, BOP 23-7-2018.

GATA: SUBVENCIÓ DE 2.700 EUROS DESTINATS A LA REVETLA DE FESTES (B.O.P.)

GATA: SUBVENCIÓ DE 2.700 EUROS DESTINATS A LA REVETLA DE FESTES (B.O.P.)

Hui dimarts dia 10 de juliol es publica al Butlletí Oficial de la província (B.O.P.), la concesió a l’Ajuntament de Gata de Gorgos d’una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant de 2.700 euros per a contribuir a la realització del concert de la revetla de la vespra del Crist, que sempre se celebra a la mitja nit entre els dies 5 i 6 d’agost a la Plaça de l’Església i que compta amb l’actuació de la banda Unió Musical del poble. La subvenció s’emmarca en la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2018.

En el mateix butlletí també es publica la concesió d’una subvenció de 976 euros destinats a una representació teatral infantil en valencià, emmarcada en la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província, per al foment de la llengua i la cultura popular valenciana, anualitat 2018.

FONT: BOP 10-7-2018. // Foto arxiu, àlbum revetla 2017.

FEINA AJUNTAMENT GATA: Dos Policies i Treballadora Social

Els butlletins oficials de la província (BOP) d’ahir dilluns dia 4 i de hui dimarts dia 5, informen de feina a l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

Ahir publicava el BOP la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu de dues places d’agent de la Policia Local. Les dues es cobriran en propietat, una per oposició lliure i l’altra pel torn de mobilitat de grup C1, vacants en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. La llista provisional conté una relació de 20 aspirants per lliure i un exclós a aquesta modalitat, així com un aspirant al torn de mobilitat, i cap exclós. Ara s’obri un període de deu dies hàbils per a reclamacions i després de resoldre l’Alcaldia, s’elevarà a definitiva la llista.

(Podeu consultar el BOP del 4-6-2018, PUNXANT ACÍ)

Per altra part, hui dimarts dia 5 es publica al BOP l’anunci de les bases de la convocatòria pel sistema de concurs del lloc de treball d’un/a treballador/a socialper a l’Ajuntament de Gata de Gorgos, aprovades per la Junt6a de Govern Local el 24 de maig de 2018. La provisió és en propietat mitjançant el sistema de concurs de mèrits. El lloc de treball a proveir té les següents característiques: Personal laboral. Lloc de Treball SS028. Grup: A Subgrup: A2. Complement de Destinació 24. Número de vacants: 1 Denominació: Treballador Social - Cap d’Àrea. Titulació: Diplomatura en Treball Social o equivalent.

A les bases s’informa de: les Condicions d’Admissió d’Aspirants; Forma i termini de presentació d’Instàncies (en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província). Admissió d’Aspirants. Comissió de valoració. Valoració de Mèrits. Desenvolupament del concurs. Incidències, si les haguera.

(Per a completar tota la informació, podeu consultar el BOP de hui dia 5, PUNXANT ACÍ)

FONT: BOP 4 i 5-juny-2018.

 

AQUESTA VESPRADA-NIT, PLE ORDINARI DE MAIG (29-5,Gata)

Aquesta vesprada, últim dimarts de mes impar, se celebrarà a les 20 hores el plenari ordinari de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. Cal ressenyar les mocions que es presenten, dues del PP, tres de JuGa i una del PSOE.

Primer es tractaran quatre expedients: 2017/2017 sobre EDIFICANT (prendre coneixement i acceptar delegació). Després el 925/2014. 2018 Maig. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEIS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA. Més tard, l’expedient 378/2018. Composició Mesa Contractació i finalment, l’expedient 771/2018: ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Al punt 9é del plenari començaran les mocions:

MOCIÓ PP: Comunicar a Grup Compromís Diputació malestar i repulsa per bloqueig obres Pla Provincial. MOCIÓ JuGa: PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE GATA RECONEGA EL DRET HUMÀ A L’AIGUA I AL SANEJAMENT I DONE SUPORT AL PACTE SOCIAL DE L’AIGUA D’ÀMBIT ESTATAL. MOCIÓ JuGa: PER A DEDICAR UN EDIFICI MUNICIPAL, ESPAI PÚBLIC O CARRER DE GATA A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ i SALVADOR. MOCIÓ PSOE: Declarar Alcalde Honorífic al Sr. Josep Ferrandis Ginestar. MOCIÓ JuGa: PER A DECLARAR GATA COM A “MUNICIPI PER LA DIVERSITAT" | EN CONTRA DE LA LGTBIFÒBIA i MOCIÓ DEL PP: DE SUPORT A LA UNIÓ EUROPEA I A LA SEUA BANDERA.

Després de les mocions serà el temps de la Activitat de control i dels Precs i preguntes.

FONT: Premsa, Ajuntament de Gata.

AQUESTA NIT (20 hores) PLENARI ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE GATA

Aquesta nit, 27 de març i últim dimarts de mes impar, se celebrarà a partir de les 20 hores, a la sala de sessions de l?Ajuntament de Gata de Gorgos, el plenari ordinari que destaca per les nombroses mocions dels quatre grups que conformen la corporació municipal.

Entre elles, destaquem la primera moció de Compromís, titulada: PER UNES FESTES PATRONALS IGUALITÀRIES. També presenta el grup, la moció de defensa del sistema públic de pensions.

Dos expedients i la seua adptació, el 298 i el 378 es tractaran al plenari: per una part, els contractes en la prevenció dels conflictes d’interés, i per l’altra sobre la mesa de contractació a la Llei de contractes 9/2018.

El grup municipal JuGa presentarà les mocions: PER UN MUNICIPI COMPROMÍS AMB LA JUSTÍCIA SOCIAL, PER DONAR SUPORT A LA DIGNITAT DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA, PER A DEDICAR UN EDIFICI MUNICIPAL, ESPAI PÚBLIC O CARRER DE GATA A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.

El grup municipal Popular presentarà les següents mocions: PER A ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES; PER A UNA MAJOR INFORMACIÓ DE LES CONTRACTACIONS i PER A UN MAJOR CONTROL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.

* Com ja és habitual als últims plenaris, podeu visionar-lo al Canal Obert de l'Ajuntament de Gata. Ací teniu l'enllaç per activar a partir de les 20 hores: https://www.youtube.com/channel/UC5GqpnhshFjqoc3dFEVcTLg

FONT: Ajuntament Gata.

 

DEMÀ DIMARTS 30, PRIMER PLENARI DE L'ANY A GATA

DEMÀ DIMARTS 30, PRIMER PLENARI DE L'ANY A GATA

Demà dimarts 30 de gener, penúltim dia del mes, se celebrarà el primer plenari ordinari de l’any al Consistori de Gata de Gorgos.

Ací teniu l’orde del dia:

A) Part resolutiva
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

DESPATX ORDINARI: 2.1.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes. 3.- Expedient 112/2018. Dació compte sentències judicials. 4.- Dació de compte d’assumptes econòmics, si s’escau. 5.- Expedient 1523/2017. Modificació Bases Execució Pressupost 2018. Aprovació inicial. 6.- Expedient 15/2018. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL I L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS.

7.- Expedient 154/2017. Moció PP PSOE modificació tipus de gravamen IBI. Aprovació definitiva. 8.- Expedient 80/2018. PLENO 30/01/2018 - CARTA DE COMPROMISOS PER A LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT LOCAL DE LA MARINA ALTA. 9.- Expedient 75/2018. MOCIÓ JUGA-RESCAT BANCARI i EL DEUTE MUNICIPAL IL·LEGÍTIM. 10.- Expedient 74/2018. MOCIÓ JUGA - URGÈNCIA I PRIORITZACIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE PLOM A GATA.

11.- Expedient 107/2018. Moció JuGa. RECONEIXEMENT DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS ESSENCIALS I DEL PERSONAL ADSCRIT AL DEPARTAMENT. 12.- Expedient 77/2018. MOCIÓ JUGA - SUPORT A LA SANITAT PÚBLICA UNIVERSAL VALENCIANA I EN REBUIG DE L’EXCLUSIÓ SANITÀRIA GENERADA PEL REIAL DECRET LLEI 17/2012, DE 20 D’ABRIL, DEL GOVERN DE L’ESTAT.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Com és habitual es podrà seguir el plenari bé presencialment a la sala de sessions o bé pel Canal obert de l’Ajuntament de Gata a Youtube.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.