Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: LA TAXA DEL CEMENTERI ES TRANSFEREIX A SUMA (DOGV) // AJUDES PEL COVID-19 // SUBVENCIÓ PER A INSTAL·ACIONS CULTURALS (BOP)

GATA: LA TAXA DEL CEMENTERI ES TRANSFEREIX A SUMA (DOGV) // AJUDES PEL COVID-19 // SUBVENCIÓ PER A INSTAL·ACIONS CULTURALS (BOP)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava dimarts dia 14 de juliol la "Informació pública de la delegació de la recaptació voluntària i executiva de la taxa de cementeri de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. 

Es publica l’acceptació de la delegació concreta efectuada pel Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en la sessió de data 26 de maig de 2020, amb l’abast, condicions generals i contingut establerts, en les matèries que a continuació s’assenyalen: Recaptació en període voluntari i executiu dels deutes per rebut i liquidacions d’ingrés directe corresponents als Tributs i, en el seu cas, preus públics de: – Taxa per la prestació de serveis de cementeri. Manteniment i conservació.

La delegació realitzada en favor de la Diputació Provincial pel Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos entrarà en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2021; quedarà tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, si cap de les parts manifesta expressament la voluntat en contra comunicant-ho a l’altra, amb una antelació no inferior a sis mesos a la finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.

AJUDES AUTÒNOMS I PYMES, BASES (BOP)

Per altra part, el Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) del dimecres 15, publica un extracte de les bases modificades i consolidades de la convocatòria d’ajudes als autònoms i Pymes. L’Ajuntament en Ple en sessió del dia 2 de juliol va aprovar les Bases. Fem també un extracte:

IMPORT DE LES AJUDES: La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros, per als que hagen estat obligats a cessar l’activitat, 750 euros als que han vist reduïda la facturació en més de un 75% i de 550 euros per a les activitats que estiguen en la franja de reducció de facturació de entre 50 i 75 %. La dotació d’aquestes ajudes ascendeix a un import global estimat de 135.000 euros

PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS. 1.- Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits: a. Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a mutualistes, en règim d´assimilats o cooperativistes almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. b. Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la mitjana de la facturació dels mesos d’abril i maig de 2020, en almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma...c. Tindre el domicili fiscal en Gata de Gorgos, i en el seu cas, l’establiment o local on es desenvolupa l’activitat. 2. Queden excloses les persones treballadores autònomes que: a. El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent protecció per cessament d’activitat... b. El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per compte d’altre. c. Van obtenir rendiments nets de la seva activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019. d. Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en el apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions. e. Aquells que tinguem la condició d’autònoms col·laboradors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, des de la publicació de les presents bases en la seu electrònica de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

SUBVENCIÓ EQUIPAMENT

Finalment, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava dimecres 15 la resolució de la convocatòria de subvencions de la Diputació Provincial d’Alacant, concedides als diversos ajuntaments per a l’equipament de les instal·lacions Culturals de titularitat Municipal, Anualitat 2020”.

Per a Gata de Gorgos es subvenciona l’Equipament, equip audiovisual per a l’Edifici Polivalent i Centre Social. De un pressupost de 11.129,58 euros, Gata al tindre un total de 6.049 habitants, li correspon el 70%, és a dir una subvenció de 4.900,00 euros.

FONTS: DOGV 14-7-2020 (extracte). / BOP, 15-7-2020. 

0 comentarios