Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, hui 26 de juliol

Gata és notícia hui 26 de juliol al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.).

L´anunci fa referència a l´acord del Ple de l´Ajuntament de Gata, que a la seua sessió del dia 25 de maig de 2010, aprovà fer la convocatòria del procediment restringit, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres de urbanització de la Unitat de Execució SAU 6-VIII de les normes subsidiàries de planejament de Gata.

La dependència que tramita l’expedient és l´Oficina Tècnica, amb Número d’expedient: RDC-01-2010. El termini d’execució (mesos) serà de 12. El pressupost base de licitació té un import de 4.300.691,58 euros, sense IVA, amb una garantia provisional del 3% del pressupost del contracte, és a dir 129.020,75 euros, els empresaris que siguen convidats a la segona fase. La presentació de les ofertes, data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació de l’edicte en el butlletí Oficial de la Província. El número mínim d’empreses a què es pretén invitar a presentar ofertes: 5.

La Mesa de Contractació es constituirà dins dels 10 dies següents al primer dia hàbil darrere de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les dotze hores. El perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtindre’s els Plecs: www.gatadegorgos.org i http://www.contratacion.gva.es/.

 

0 comentarios