Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

QUÈ PASSA A L'AJUNTAMENT, DES DE HUI, AL RENUNCIAR L'ALCALDESSA DE GATA

QUÈ PASSA A L'AJUNTAMENT, DES DE HUI, AL RENUNCIAR L'ALCALDESSA DE GATA

La pàgina de l’Ajuntament (també al facebook) té una nota curta, però aclaridora del què passarà ara. Diu textualment:

"Ana María Soler presenta la seua renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Gata i com a alcaldessa del municipi.
Soler ha manifestat que ha estat una decisió difícil però que són motius personals els que l’han duta a prendre esta determinació.
Ara s’obri un període de 10 dies per convocar un plenari on presentarà esta renuncia i arranca la maquinària per designar nou alcalde."

Però coneguem què diu la legislació al respecte de una situació com aquesta, que -com he dit a migdia- no s’ha produit mai a Gata?.

Quin és el procediment per a la renúncia a la condició d’Alcaldessa i de Regidoria de Ana María Soler Oliver i quin serà el procediment a seguir per l’Ajuntament de Gata després de la dimissió?

La renúncia a la condició d’Alcaldessa -com és el cas de Gata- es regula a l’apartat 4ºart.40.4 Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, al assenyalar que "el Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes". Es deu després procedir al nomenament del nou Alcalde o Alcaldessa conforme al que està establert en la legislació electoral, i devent-se celebrar la sessió extraordinària per a l’elecció nova, dins dels deu dies següents a l’aceptació de la renúncia per el Ple.

Per tant, la renúncia al càrrec de l’Alcaldessa s’ha iniciat hui dia 26 de març de 2014 -com diu el procediment- amb la presentació de l’escrit de renúncia, el qual deu presentar-lo en el registre general d’entrada de la Corporació i deu anar dirigit a l’Ajuntament Ple. A continuació, dins dels deu dies següents haurà de celebrar-se sessió de Ple, per a que per aquest òrgan s’adopte acord de CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA. El termini es conta en dies hàbils (de hui fins el 7 d’abril, d’acord amb el que està establert.

Esta sessió serà convocada per la pròpia Alcaldessa que presenta la seu dimissió, pues fins que se celebre la mateixa seguix ostentant el càrrec.

Una vegada tramitada la renúncia de l’Alcaldessa i celebrada sessió de presa de coneixement, queda vacant l’Alcaldia, devent asumir les seus funcions la primera Tinent Alcalde, que en el cas de Gata és la regidora María Teresa Signes Caselles, fins que prenga posessió el nou Alcalde o Alcaldessa.

Una vegada vacant l’Alcaldia, procedeix la celebració d’una sessió Plenària extraordinària per a l’elecció de nou Alcalde o Alcaldessa, que deurà celebrar-se dins dels 10 dies següents a l’aceptació de la renúncia per el Ple, amb els requisits establerts en la Legislació electoral. Deurà ser convocada per qui interinament ocupe el lloc de l’Alcaldessa; es a dir, l’Alcaldessa en funcions, que es la primer Tinent Alcalde. En cas de ren,uncia de qui ocupava el càrrec d’Alcaldessa, passa a ser automàticament candidat en l’elecció subsegüent per la llista a la que aquella pertanyia, qui figura en el lloc immediatament següent.

Paralel·lamente, -com també es produix ara- si a més l’actual Alcaldessa renúncia igualment a la seua condició de regidora, haurà de procedir-se a atribuir el càrrec de regidor vacant al candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, atenent a la seu orde de col·locació, que en el cas de la llista del Partit Popular de Gata és Jesús Ángel Palacios Torres.

A la fotografia, un moment de l’últim ple ordinari que presideix l’alcaldessa Ana María Soler Oliver, el d’anit mateixa.

FONT: Legislació al respecte.

4 comentarios

un veí de gata -

Qualsevol regidor que renuncie a la seva acta, inclós l'alcalde, deixa de pertanyer al Ajuntament, l'article al que fas referencia sols parla del fet de que l'alcalde renuncie a la alcaldia pero no diu res de quant deixa de ser regidor, per que s'enten que quan deixa de ser regidor, cosa que pot fer perfectament en qualsevol moment, ja no esta dins de la corporació municipal. L'article al que fas referencia es per a quant el alcalde renuncia a l'alcaldia pero no renuncia a l'acta de regidor. Si l'alcaldessa ha renunciat també a l'acta de regidora, en estos moments l'alcalde en funcions es el primer tinent d'alcalde.

CRONISTA DE GATA -

A "un veí de gata":
Crec que no, estimat amic. He consultat a una página sobre el Dret local i et pose textualment: "Por tanto, la renuncia al cargo de Alcalde se iniciará con la presentación del escrito de renuncia por parte del titular, el cual deberá presentarlo en el registro general de entrada de la Corporación y debe ir dirigido al Ayuntamiento Pleno. A continuación, dentro de los diez días siguientes habrá de celebrarse sesión de Pleno, para que por dicho órgano se adopte acuerdo de conocimiento de la renuncia. El plazo se cuenta en días hábiles, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-.
Esta sesión será convocada por el propio Alcalde que presenta su dimisión, pues hasta que se celebre la misma sigue ostentando dicho cargo.

Mira el que posa a l'últim paràgraf. Per tant, crec estàs errat.

un veí de gata -

En el moment en el que l'alcaldessa renuncia a la seva acta de regidora ja no pertany a la corporació i per tant no pot convocar el ple en el que es comunicará la seva renuncia, ni tampoc estar present en el mateix. L'alcaldia, en funcions, pasa al primer tinent d'alcalde, si este renuncia al segon....

gater -

Molt bon article. I molt profitós