Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL BOP ES PUBLIQUEN ELS NOMENAMENTS I DELEGACIONS DE LA NOVA CORPORACIÓ

 JUNTA DE GOVERN LOCAL:

Hui publica el Butlletí Oficial de la Província nº 124 (1-7-2011) els nomenaments i delegacions de la nova Corporació. Ja ho vaig publicar fa poc, però així refresquem la memòria i ara de manera oficial. Faig un extracte de l’edicte:

Na María Teresa Signes Caselles.

En José Guillermo Cholbi Sart.

Na María Rosa Simó Pedrós.

En Juan Bernardo Pedrós Talens.

La Junta de Govern Municipal quedarà així composta pels mencionats quatre corporatius i per esta Alcaldia, que la presidirà.

TINENTS D’ALCALDE:

Substituiran l’Alcalde per l’orde del seu nomenament en les funcions a què es referix l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas d’absència, malaltia, impediment o vacança:

Primer Tinent d’Alcalde: Na María Teresa Signes Caselles

Segon Tinent d’Alcalde: En José Guillermo Cholbi Sart

Tercer Tinent d’Alcalde: Na María Rosa Simó Pedrós.

Quart Tinent d’Alcalde: En Juan Bernardo Pedrós Talens

REGIDORIES:

NA MARÍA TERESA SIGNES CASELLES: URBANISME (PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ, I OBRES PÚBLIQUES), BENESTAR SOCIAL.

EN JOSÉ GUILLERMO CHOLBI SART: ECONOMIA I HISENDA, FOMENT I DESENVOLUPAMENT LOCAL (TURISME, AGRICULTURA, COMERÇ, CREAMA, INDÚSTRIA).

NA MARÍA ROSA SIMÓ PEDRÓS: GOVERNACIÓ (POLICIA, PROTECCIÓ CIVIL, TRÀNSIT), ESPORTS, FESTES.

EN JUAN BERNARDO PEDRÓS: TALENS EDUCACIÓ, CULTURA, RESIDENTS, JOVENTUT.

NA SALVADORA CASELLES PEDRO: PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MEDI AMBIENT (ENERGIES RENOVABLES, NOVES TECNOLOGIES), SANITAT.

ALCALDIA (NA ANA MARÍA SOLER OLIVER): SERVEIS MUNICIPALS, PERSONAL, PARCS I JARDINS, així com les no smentades anteriorment.

FONT: BOP Alacant, 1-7-2011.

0 comentarios