Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: REESTRUCTURACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL. Tinents d’alcalde i Junta de Govern Local (BOP)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar despusahir dimarts, 31 d’octubre la resolució de l’Alcaldia de Gata de Gorgos, per la qual es nomenen els Tinents d’Alcalde, així com els membres de la Junta de Govern Local. Després de l’eixida dels dos regidors de JuGa del govern municipal es reestructura el mateix i queda de la següent manera:

TINENTS D’ALCALDE:

Primer: Nomenar als següents Tinent d’Alcalde, que substituiran l’Alcaldia per l’orde del seu nomenament en les funcions a què es referix l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas d’absència, malaltia, impediment o vacança:

- Primera Tinent d’Alcalde: Dª MARÍA ÁNGELES SOLER FORNÉS.

- Segona Tinent d’Alcalde: Dª TERESA ARABÍ ARABÍ.

- Tercer Tinent d’Alcalde: D. ANTONIO ARABÍ ARABÍ.

De la present resolució s’adonarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebre.

JUNTA DE GOVERN LOCAL:

Pel que fa a la Junta de Govern Local, es nomena als seus membres; els següents regidors: Primera Tinent d’Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés; Segona Tinent d’Alcalde: Dª. Teresa Arabí Arabí; Tercer Tinent d’Alcalde: D. Antonio Arabí Arabí.

La Junta es composa pels mencionats corporatius i per l’alcaldessa Magda E. Mengual Morata, que la presidirà.

FONT: BOP 31-10-2017.

 

0 comentarios