Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 27 DE JULIOL, PLENARI ORDINARI

L´Alcaldia publica que demà dimarts 27 és la sessió ordinària corresponent al mes de juliol de 2010. Serà a les 20 hores la sessió al saló de plens de l´Ajuntament.

L´ordre del dia és el següent:

1.- DESPATX ORDINARI

1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors.

1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia.

1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics.

1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials.

1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL

2.1.- Moció del PP sobre defensa dels barets en el litoral de la Comunitat Valenciana.

2.2.- Moció del PP sobre inversions en la Comunitat Valenciana

2.3.- Reglament de Protecció de l’Espai Urbà. Amb proposta d’aprovació inicial.

2.4.- Proposta d’adhesió a la sol·licitud de creació de jutjats a Dénia per al 2011.

3.- GESTIÓ URBANÍSTICA

3.1.- Resolució recurs reposició interposat contra acord plenari de 27-01-2009, Planisses.

4.- HISENDA

4.1.- Aprovació Compte General 2009.

4.2- Preu Públic per activitats realitzades des de diverses regidories. Amb proposta d’aprovació inicial.

4.3.- Ordenança Reguladora de la Taxa de Serveis d’Arreplegada, Tractament i Eliminació de Residus Sòlids Urbans. Amb proposta d’aprovació inicial de la seua modificació.

4.4.- Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 5/2010. Amb proposta d’aprovació.

4.5- Moció del PP sobre reforma del govern local i el seu model de finançament.

4.6.- Pla de sanejament econòmic-financer. Amb proposta d’ampliació de l’acord plenari de 25 de maig de 2010.

4.7.-  Acord de la Junta de Govern Local de 25-06-2010, aplicació RDL 8/2010, de 20 de maig, sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Amb proposta de ratificació.

5.- PROTECCIÓ CIVIL

5.1.- Acord de la Junta de Govern Local de 02-07-2010, modificació del conveni de col·laboració del Conveni amb la Creu Roja. Amb proposta de ratificació.

5.2.- Conveni COMDES, amb proposta d’aprovació.

6.- SERVEIS MUNICIPALS

6.1.- Modificació dels art. 47, 48 i 49 del Reglament Regulador del Servei d’Aigua Potable en Gata de Gorgos. Amb proposta d’aprovació inicial.

7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, si els hi haguera.

8.- PRECS I PREGUNTES, si els hi haguera.

0 comentarios