Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI DIMECRES 5 DE JULIOL (20 H.), SESSIÓ ORGANITZATIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ DE GATA 2023-2027

HUI DIMECRES 5 DE JULIOL (20 H.), SESSIÓ ORGANITZATIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ DE GATA 2023-2027

A les 20 hores de hui dimecres 5 de juliol començarà a funcionar oficialment la corporació municipal 2023-2027 de l'ajuntament de Gata de Gorgos.

En sessió extraordinària, tindrà aquests punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. 1.- Grups Polítics i Portaveus. Per a coneixement del Ple.

2. 2.- Assignació econòmica per a grups polítics

3. 3.- Periodicitat de les sessions de l'Ajuntament Ple. Amb proposta d'aprovació.

4. 4.- Número, atribucions i composició de les comissions informatives. Amb proposta d'aprovació.

5. 5.- Constitució de la Mesa de Contractació. Amb proposta d'aprovació.

6. 6.- Nomenament de representants municipals en òrgans de representació corporativa. Amb proposta d'aprovació.

7. 7.- Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d'indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d'aprovació.

8. 8.- Determinació de membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions. Amb proposta d’aprovació.

9. 09.- Nomenament de tinents d'alcalde. Per a coneixement del Ple.

10.10.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l'Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

11.11.- Delegacions genèriques de l'Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

A més es tractaran tres expedients per a començar la legislatura:

12.Expedient 464/2012. 2012 Polígon industrial PLANS (gestió indirecta AIU)

13.Expedient 960/2023. CONVENI DE COL·LABORACIÓ GENERALITAT ORGANITZACIÓ CURSOS DE FORMACIÓ DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE)

14.Expedient 988/2023. MOCIÓ PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI+

FONTS: Publicació oficial Plenari Ajuntament de Gata de Gorgos. 

0 comentarios