Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DOCV del dia 4: ja està autoritzada Endesa per a fer la conducció del gasoducte

Més sobre la conducció del gasoducte i aquesta informació és important. El dia 4 de gener, despúsahir, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) publicava la Resolució de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, per la qual s’atorga a Endesa Gas Transportista, SL l’autorització administrativa per a la modificació en la construcció de les instal·lacions corresponents del gasoducte de transport secundari denominat Marina Alta al terme municipal de Gata de Gorgos, s’aprova l’addenda III al projecte d’execució i es declara en concret la seua utilitat pública.

Diu la resolució al respecte de l’al·legació presentada per l’Ajuntament:

"En resposta a la petició formulada, l’Ajuntament de Gata de Gorgos va evacuar el tràmit conferit reiterant-se en el contingut de les al·legacions presentades pel mateix Ajuntament en ocasió de l’aprovació administrativa del projecte, en la versió original, i entén que el plantejament formulat ha sigut arreplegat parcialment en la present addenda III, per la qual cosa han de considerar-se reiterats ja que no s’han arreplegat totalment. Vist que s’han remés al sol·licitant les al·legacions expressades pel referit Ajuntament afectat pel projecte perquè dóne la seua conformitat o formule les objeccions que estime procedents, ha manifestat en síntesi el següent:

«Quant a la proposta de traslladar, respecte a la versió original, l’afecció al terme municipal de Dénia, no és justificable, ja que este terme municipal ja es troba afectat i el terme municipal de Gata de Gorgos és zona de pas al terme municipal de Xàbia, i este gasoducte té com a vocació transportar gas a tots i cada un dels termes municipals que travessa. Igualment, i respecte a la sol·licitud que el traçat discórrega íntegrament per camí, la beneficiària assenyala la impossibilitat d’esta per raons de seguretat, orografia o viabilitat constructiva de la instal·lació projectada».

També diu: "...Esta Direcció General d’Energia resol: I. Atorgar autorització administrativa a l’empresa Endesa Gas Transportista, SL per a la modificació en la construcció de les installacions corresponents a l’addenda III del gasoducte de transport secundari denominat Marina Alta al terme municipal de Gata de Gorgos, a la província d’Alacant, la qual queda sotmesa a les condicions que figuren a continuació:· En condicions normals d’estesa de la conducció, la profunditat mínima és d’un metre sobre la generatriu superior. · En l’encreuament de rius, torrents o rierols importants, s’ha previst aconseguir una profunditat mínima de soterrament, entre 1,50 i 2,50 metres, així mateix, en els encreuaments de carreteres, autovies, autopistes i altres vials, la canonada s’ha d’instal·lar a 1,50 metres, com a mínim, i per al cas d’encreuaments amb ferrocarrils, la profunditat mínima serà de 2,50 metres.

Primera. El titular de la instal·lació ha de constituir en el termini d’un mes una garantia per valor de 279,95 euros, import del dos per cent de l’increment del pressupost total de les instal·lacions afectades...".

També seguix dient que la longitud total del tram és de 724 metres i la canonada discorre soterrada a les profunditats següents:

Pel que fa al traçat diu: S’inicia al vèrtex VAL-141/1, després de l’encreuament de la carretera V-738 i continua cap al nord per a arribar fins al camí municipal, el qual transcorre fins a arribar al seu fi al vèrtex V-AL-143/2 des d’on enllaça amb el traçat del gasoducte principal existent.

– Increment sobre el pressupost total conjunt: 13.997,26 euros.

Hi ha una relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats del projecte i altra dels desafectats.

SI VOLEU COMPLETAR TOTA LA INFORMACIÓ, podeu clicar ací:

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/04/pdf/2011_13142.pdf.

FONT: DOCV, 4-12-2012.

0 comentarios