Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA LES TARIFES DE L’AIGUA POTABLE PER A GATA

Publica hui, dimarts 30 d’abril, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’actualització de les tarifes de l’aigua potable per a Gata. La mercantil pública local SOLDEGATA SAU, presta el servei de subministrament d’aigua potable en el terme municipal de Gata de Gorgos, per encomanda del Ple de l’Ajuntament de data 8 de març de 2012. D’acord amb la clàusula tercera del conveni regulador de l’encomanda de gestió, les tarifes s’actualitzen d’acord a l’ïndex de l’increment de Preus al Consum. D’acord amb este índex, les tarifes resultants seran:

AGUA POTABLE 2012: Subministre B.I) 0-60 m3/trimestre: 0,7252 euros/m3. Subministre B.II: 61-100 m3/trimestre: 0,9064 euros/m3. Subministre B.III: >100 m3/trimestre: 1,5233 euros/m3. Servei (segons calibre): 7,2551 euros/AB/Trimestre

El mateix butilletí publica un anunci sobre la sol·licitud d’una llicència ambiental a favor de la Comunitat de Propietaris del carrer Paleres 16, per una activitat de garaig. D’acord amb l’article 50.3 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, s’obre el període d’informació pública per termini de VINT DIES des de la inserció d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial, per tal que les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots aquells que ho considerin oportú, formulin les al·legacions convenients.

Tercer.- Estes tarifes tindran efectes per a l’exercici 2013. El que es fa públic per a general coneixement.

FONT: BOP 30-4-2013.

 

 

 

0 comentarios