Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

NOVA ORDENANÇA PER A L’ABOCAMENT DE VERTIDS A LA XARXA DEL CLAVEGUERAM

Hui es publica en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i signat per l’alcaldessa en funcions María Teresa Signes Caselles amb data 28 de març de 2014, un edicte  sobre el Reglament d’Abocaments a la Xarxa ("red") Municipal de Clavegueram ("alcantarillado"). L’Ajuntament de Gata de Gorgos, en sessió celebrada el dia 25 març 2014, va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de Reglament d’Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram.

Ara se sotmetrà l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions que s’estimen oportunes. Si transcorregut aquest termini no s’haguessen presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament l’esmentat acord.

FONT: BOP hui dia 4-4-2014.

 

0 comentarios