Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

APROVEN INICIALMENT EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL I EL DE FESTES DE GATA

El Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) de hui dia 16 d'octubre publica que e

Per altra banda a la mateixa sessió el plenari va acordar l’aprovació inicial del text del Reglament de Règim Interior dels Festes Patronals del Santíssim Crist. També se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà a la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

l Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2012, va acordar l’aprovació inicial del text del REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL i per això se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà a la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

FONT: BOP 16-10-2012.

0 comentarios