Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL BOP IX LA TAXA PELS SERVEIS DEL CEMENTERI.

Hui dijous 3 de febrer al B.O.P. es publiquen tres edictes referents a Gata.
El primer fa referència a la declaració d’abandó d’un turisme Ford Escort, matrícula A-2966-CB, ja que ha romandrat estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc, presentant desperfectes que impossibiliten el seu desplaçament pels seus mitjans...Per no haver estat possible la notificació en el domicili de l’interessat; per la present es requerix al titular del vehicle descrit perquè en el termini de quinze dies a comptar de la data de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, retire el vehicle, amb l’advertència que en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Altre edicte, ressenya que el Ple va acordar aprovar, amb caràcter provisional la imposició i ordenació de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI...S’exposa ara al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. La dita exposició al públic començarà a comptar a partir del dia següent a aquell en què tinga lloc la publicació en el BOP d’Alacant. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació
provisional quedarà elevada automàticament a definitiva.

El tercer edicte, va sobre el mateix tema, ja que el Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2011 va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM I FUNCIONAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS...L’expedient provisionalment aprovat se sotmet a informació pública per terme de trenta dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació del present anunci en el BOP, durant el qual estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els suggeriments o al·legacions que estimen convenients.

FONT: B.O.P., 3-2-2011.

0 comentarios