Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI PUBLICA EL BOP DOS EDICTES SOBRE GATA

Les assignacions dels regidors a les sessions i la Taxa d’urbanisme

Hui 22 d’agost de 2011 es publiquen al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) dos edictes.

L’edicte que aprova el Règim d’assignacions als membres de la Corporació. L’Ajuntament en Ple a la sessió de data 21 de juny de 2011, aprovà els següents acords: 1) Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Aprovar les següents indemnitzacions per assistències a sessions: Per Plens: 100’00 euros. Per Juntes de Govern Local: 35’00 euros. Per Comissions Informatives Permanents: 35,00 euros. Per Comissió Informativa Pla General Ordenació Urbana: 0,00 euros.

Per altra part, també es publica l’edicte de la Taxa per llicències, expedició de documents i prestació de serveis urbanístics. S’eleva a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament Plenari de data 7 de juny de 2011. En un extracte diu:

1) Es merita la Taxa quan es presente la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient municipal que constituïx el seu fet imposable…

2) Quan les obres s’hagen iniciat o executat sense haver obtingut l’oportuna llicència.

3) En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a liquidar dependran de l’activitat municipal efectivament desenvolupada fins al moment de formular desistiment. L’Administració tindrà dret a percebre com a mínim: -10 per cent de la quota íntegra a la recepció de la sol·licitud de la llicència. -50 per cent de la quota íntegra si l’informe tècnic corresponent ja haguera sigut emès. -100 per cent si ja haguera recaigut acord estimatori de l’òrgan competent, amb independència de les condicions a què este quede subjecte…

4) En cas de denegació o desestimació en l’atorgament de les llicències urbanístiques per part de l’Ajuntament, l’òrgan competent adoptarà per a la redacció d’informes tècnics dels serveis urbanístics (pels antecedents i les actuacions realitzades) una reducció en l’import de la quota a satisfer que serà del 50%.

5) Per segones i successives modificacions del projecte presentat, encara que no impliquen modificació del seu pressupost, el 100% del valor referit a la construcció afectada. Per al cas que no fóra possible determinar el valor de l’obra afectada per la modificació no substancial, l’import de la taxa es concretarà en el 10% de l’import inicial de la llicència. En tot cas, quan es tracte d’una modificació substancial, es liquidarà pel total del valor de l’obra com si d’una nova llicència es tractara.

FONT: B.O.P. 22-8-2011.

0 comentarios