Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL BOP, DOS NOTÍCIES REFERENTS A GATA

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dilluns 5 de setembre de 2011 un edicte, referent a l’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. També dona a conéixer la subvenció a l’Escola Municipal de Futbol.

 

Al respecte de la taxa, l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 26 d’agost de 2011, va acordar aprovar, amb caràcter provisional L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA...s’exposa al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. La dita exposició al públic començarà a comptar a partir de demà dia 6. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional quedarà elevada automàticament a definitiva.

Pel que fa a les ajudes, s’anuncia que la Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la distribució del Pla d’Ajudes als Ajuntaments de la Província i Entitats Esportives Municipals depenents dels mateixos, per a promoció de Programes annuals d’activitats esportives i manteniment d’Escoles Esportives Municipals, corresponent a la Annualitat 2011.

 

En el lloc 53 està l’ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL de GATA. Es subvenciona de setembre de 2010 a juny de 2011, per un pressupost de 36.800 euros, el 8,514 %, és a dir: 3.133 euros.

0 comentarios