Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

AHIR I HUI, GATA AL BOP. La 17 modificació de crèdits de 2010.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat edictes en el número
d’ahir dia 15 i hui dia 16.
Ahir es publicà el REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE PRÈSTEC D’AJUDES I SUPORT TÈCNIC A PERSONES DEPENENTS.
El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de
2010 l’aprovà inicialment. Ara se sotmet a informació pública per terme de
trenta dies hàbils a comptar a partir just de hui dia 16, durant el qual
estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i
obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els
suggeriments o al·legacions que estimen convenients.

També es publicà l’edicte de l’acord plenari de 30 de novembre de 2010,
per a la CREACIÓ DEL FITXER DE VIDEOVIGILÀNCIA per al registre a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades. S’acordà: 1er.- Procedir a la creació del
fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal i que són els que
a continuació es detallen: 1.- Videovigilància: a) Finalitats del fitxer i
usos previstos: Gestió de les imatges recollides per les càmeres de
videovigilància de l’interior dels edificis municipals de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. b) Persones o col·lectius que s’obtindran dades de caràcter personal o que resulten obligats a subministrar: Persones que transitin per les dependències on estan instal·lades la xarxa de càmeres de videovigilància. c) Procediment de recollida de les dades: Mitjançant la xarxa de càmeres de videovigilància. d) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou: base de dades amb referència a: -Dades de caràcter identificatiu: imatge. e) Cessions de les dades de caràcter personal:-Institucions públiques a efectes de benefici de la Llei. -Jutjats (quan ho demanen per via judicial). -Cossos de seguretat de l’estat (seguint el procediment reglamentari). -Altres administracions i organismes públics o privats (sempre que ho justifiquen legalment indicant en quina Llei es basen per demanar). f) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: el propi Ajuntament de Gata de Gorgos.
g) Serveis davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Alcaldia de l´Ajuntament de Gata de Gorgos, C/. Duquessa d’Almodóvar,3, 03740 Gata de Gorgos, Alacant, Tel.
965756089.
h) Mesures de seguretat aplicables: nivell baix
i) Transferències internacionals: no es preveuen cessions
a tercers països.
Segon. - Nomenar com responsable d’aquests fitxers a l’Ajuntament de Gata de Gorgos.
Tercer. - Demanar a l’empresa Estudis Jurídics, SL, que en compliment de
l’article 26 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que
procedisca a notificar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la
creació dels fitxers automatitzats recollits en la present resolució.
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP d’Alacant. Contra l’anterior
resolució, que posa fi a la via administrativa...es podrà interposar
potestativament recurs de reposició davant aquest

Pel que fa al BOP de hui dia 16 es publica l’edicte de què el Ple de
l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en sessió extraordinària i urgent
celebrada el dia 10 de desembre del 2010, va acordar l’aprovació inicial
de l’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2010, per al finançament
de despeses d’inversió, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb el detall següent:
MODIFICACIONS DE DESPESES
39.264,69 euros: OBRES AL C.P. STM. CRIST
110.821,32 euros: PROJECTE CEMENTERI MUNICIPAL

I en compliment del que es disposa...se sotmet l’expedient a exposició
pública pel termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Si transcorregut el dit termini no s’hagueren presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament.

0 comentarios