Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE L´ESPAI URBÀ A GATA ( I ) i tres edictes més.

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE L´ESPAI URBÀ A GATA ( I ) i tres edictes més.

Publicat ahir dilluns 27-9-2010 al BOP d´Alacant.

Amplie hui la informació que donava el BOP d´ahir, sobre els quatre edictes municipals publicats:

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE L´ESPAI URBÀ DE GATA ( I )

EDICTE:
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de data 27 de juliol del 2010...
...És obligació de tots els ciutadans i ciutadanes actuar correctament quant a l’ús dels béns i instal·lacions posats a disposició del públic i dels altres elements que configuren i donen estil a una ciutat/municipi...
...En definitiva, l’Ajuntament de Gata de Gorgos, pretén dotar-se, i dotar al conjunt de la ciutadania, de l’instrument que siga entés com la norma bàsica de convivència, amb l’objecte de contribuir a millorar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans...
...Amb l’objectiu últim de mantindre l’esperit obert i acollidor del municipi i salvaguardar els seus elements integrants per al gaudi i aprofitament per part de tothom, així com atallar alguns comportaments incívics que
agreugen la convivència, l’Ajuntament de Gata de Gorgos ha elaborat este text normatiu...
...millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans en el Municipi de Gata de Gorgos...
...Constituïx competència de l’administració municipal:
a) La conservació i tutela dels béns municipals.
b) La seguretat en llocs públics, que inclou la vigilància dels espais públics i la protecció de persones i béns. En coordinació amb els cossos i forces de seguretat de l’estat que participen en la seguretat pública.
c) La promoció i organització d’accions dirigides a la prevenció de conductes que conculquen o trenquen les normes de la pacífica convivència ciutadana...

...La pràctica de jocs en l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seua seguretat i tranquil·litat, així com al fet de que no impliquen perill per als béns, servicis o instal·lacions, tant públiques com privades...
...Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que puguen posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, servicis o
instal·lacions, tant públics com privats.

...Igualment queda prohibit:
a) L’ús de patins i monopatins per la vorera i la calçada. S’exceptuen la utilització de patins per la vorera a velocitat del pas normal d’una persona.
b) La circulació de bicicletes per damunt de les voreres, excepte per la part a elles destinada en les voreres-bici.
c) La utilització de les conegudes popularment com minimotos per les vies públiques.
d) Encadenar bicicletes i ciclomotors, excepte en els suports habilitats a este efecte, als elements del mobiliari urbà, com ara arbres, canalitzacions, fanals, pals de senyalització i semblants.

...L’incompliment de les normes previstes en l’article anterior es considerarà infracció lleu i serà sancionada amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constituïsca una infracció més greu.
...Tindran, no obstant això, la consideració d’infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 euros.
...També queda prohibit el transport o explotació de persones per a exercir la mendicitat i tindrà esta infracció la consideració de greu quan es produïsca, sense perjuí de les responsabilitats penals a què hi haguera lloc...
...Igualment, està prohibit mantindre relacions sexuals en l’espai públic, encara que la dita activitat es realitze en l’interior de vehicles.

...Les sancions establides per a les infraccions es graduaran en tres graus segons l’escala següent:
- Infraccions lleus:
Mínim: De 50 € fins a 150 €. Mitjà: Fins a 400 €. Màxim: Fins a 750 €. 
- Infraccions greus:
Mínim: Des de 750,01 € fins a 1.000 €. Mitjà: Fins a 1.250 €. Màxim: Fins a 1.500 €. 
- Infraccions molt greus:
Mínim: Des de 1.500,01 fins a 2.000 €. Mitjà: Fins a 2.500 €. Màxim: Fins a 3.000 €.

...Graduació de les sancions.
La imposició de les sancions previstes en esta Ordenança es guiarà per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat i naturalesa de la infracció i dels danys causats.
b) Transcendència social del fet.
c) Alarma social produïda.
d) L’existència d’intencionalitat de l’infractor.
e) La naturalesa dels perjuís causats.
f) La reincidència.
g) La reiteració d’infraccions.
h) La capacitat econòmica de la persona infractora.
i) La naturalesa dels béns o productes oferits en la venda no sedentària.
j) El risc de dany a la salut de les persones.
k) El benefici econòmic derivat de l’activitat infractora.
l) La comissió de la infracció en zones protegides.
m) L’obstaculització de la labor inspectora, així com el grau d’incompliment de les mesures d’autocontrol.
n) Quan els fets suposen obstacles, traves o impediments que limiten o dificulten la llibertat de moviments, l’accés, l’estada i la circulació de les persones en situació de limitació o mobilitat reduïda.
.../...

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de data 27 de juliol del 2010 aprovatori de la modificació del REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE.

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari de 27 de juliol de 2010, sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la TAXA D’ARREPLEGADA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, redactada de la següent manera:
...I que ara quedarà redactada de la següent manera tal com consta en l’expedient, i que literalment es transcriu...Quota tributària...A tals efectes s’aplicarà la següent tarifa:
RESIDENCIAL -urbà- i HABITATGES -rurals-: 90.00 €.

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament sobre imposició del PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS REALITZADES DES DE DIVERSES REGIDORIES.
Article 5.- Quota: La prestació del servici o la realització de les activitats per les regidories, s’ajustarà a la tarifa següent:
- Escola d’Estiu: 75 euros.
- Activitats de recreació amb monitor a càrrec: 1 euro, l’hora.
- Usos de noves tecnologies: 1 euros, l’hora.
- Teatre, cine, espectacles: per a públic menor de 14 anys: 1 euro. Per a públic entre 14 i 30 anys, 2 euros. Per a públic major de 30 anys: 3 euros.
- Concerts: Per a públic menor de 14 anys: 3 euros. Per a públic entre 14 i 30 anys, 4 euros. Per a públic major de 30 anys: 5 euros.
- Excursions: D’un dia amb vehicle, 20 euros. D’un dia, a peu: 3 euros. Amb pernocta: 70 euros dia.
- Cursos i tallers: 1,25 euros/hora, en el cas de menors de 18 anys. 1,85 euros/hora per a persones de 18 anys o més.
- Per cessió d’intervencions plàstiques realitzades per escoles municipals, 100 euros cada intervenció, al mes.
- Per cessió de barraques municipals a tercers: Amb muntatge propi, gratuït. Amb muntatge municipal: 30 euros per barraca.

0 comentarios