Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA HUI LES DELEGACIONS I ATRIBUCIONS ALS REGIDORS DE GATA

Hui dimarts 21, precisament quan es farà el primer plenari ordinari de la Corporació Municipal de Gata, es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP), les Delegacions i els nomenaments de la nova corporació de Gata de Gorgos. Ja en el seu dia ho vaig publicar. No està mal tornar-ho a repassar.

Vos pose un extracte de tot. Si voleu llegir-ho tot,ací teniu l'enllaç: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/07/21_138/2015_012197.pdf.

Després de la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació
Local, es fan públics els nomenaments i delegacions següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL, Decret 330/2015, de 3 de juliol (Art. 52 ROF):
Primer: Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
Primer Tinent d'Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d'Alcalde: D. Vicent Font Leyda
Tercer Tinent d'Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.

TINENTS D'ALCALDE: Decret 329/2015, de 3 de juliol (Art. 46 ROF).
Primer: Nomenar als següents Tinent d'Alcalde, que substituiran l'Alcalde per l'orde
del seu nomenament en les funcions a què es referix l'article 47 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas
d'absència, malaltia, impediment o vacança:
Primer Tinent d'Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d'Alcalde: D. Vicent Font Leyda
Tercer Tinent d'Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.

REGIDORIES:

Primer.- Assignar les següents delegacions genèriques, amb facultats de direcció i
gestió dels serveis corresponents:
Regidor Delegat / Àrea Genèrica / Facultats delegades

María Ángeles Soler Fornés: Serveis Municipals, Patrimoni i Desenvolupament Local
(Agricultura, Comerç, CREAMA,Indústria), Direcció i gestió.

Teresa Arabí Arabí: Economia, Hisenda i Esports (gestió i organització d'esports,
excepte futbol), Direcció i gestió.

Noel Gadea Ronda: Joventut, Festes i Turisme Direcció i gestió.

Vicent Font Leyda: Policia i Seguretat Ciutadana i Esports (gestió i organització
de futbol), Direcció i gestió.

María Elena Rodríguez Choque: Cultura, Educació i Residents Direcció i gestió.

Jaume Monfort Signes: Govern Obert (Transparència, Participació Ciutadana i Noves
Tecnologies) i Desenvolupament Urbà Sostenible (Planejament, Disciplina Urbanística, Medi Ambient i Habitatge), Direcció i gestió.

Josefa Signes Costa: Desenvolupament Humà (Igualtat, Benestar Socials i Sanitat) Direcció i gestió.

FONT: BOP, 21-7-2015.

0 comentarios