Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL DIARI OFICIAL DE LA C.V. PUBLICA HUI SOBRE EL PGOU DE GATA

Dins de l’apartat de ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de hui divendres dia 10 de maig de 2013 publica un anunci de l’Ajuntament de Gata sobre la 

Informació pública de la versió preliminar i informe de sostenibilitat ambiental del pla general d’ordenació urbana, més conegut pel PGOU.

El Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2013, va adoptar, entre altres, els acords següent: 

Primer. Iniciar la fase de consultes de la versió preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana de Gata de Gorgos i informe de sostenibilitat ambiental comprensiu dels següents documents (presentats pel contractista redactor RE 1681 de data 04.04.2013 per a continuar el procediment d’avaluació ambiental estratègica):

1. Versió preliminar amb els següents documents:

A) Documents sense eficàcia normativa

1.1.Memòria informativa

1.2. Plànols d’informació

1.3. Memòria justificativa

B) Documents amb eficàcia normativa

1.4. Directrius definitòries de l’estratègia d’evolució urbana i d’ocupació

del territori

1.5. Normes urbanístiques

1.6. Fitxes de planejament i gestió

1.7. Catàleg de béns i espais protegits

1.8. Plànols d’ordenació

Primer. Iniciar la fase de consultes de la versió preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana de Gata de Gorgos i informe de sostenibilitat ambiental comprensiu dels següents documents (presentats pel contractista redactor RE 1681 de data 04.04.2013 per a continuar el procediment d’avaluació ambiental estratègica):

1. Versió preliminar amb els següents documents:

A) Documents sense eficàcia normativa

1.1.Memòria informativa

1.2. Plànols d’informació

1.3. Memòria justificativa

B) Documents amb eficàcia normativa

1.4. Directrius definitòries de l’estratègia d’evolució urbana i d’ocupació

del territori

1.5. Normes urbanístiques

1.6. Fitxes de planejament i gestió

1.7. Catàleg de béns i espais protegits

1.8. Plànols d’ordenació

2. (ISA) informe de sostenibilitat ambiental adaptat al document de referència

3. Estudi de paisatge

4. Informe realitzat sobre els suggeriments rebuts en la participació pública

Segon. Exposar al públic i sol·licitar consultes durant el termini de 60 dies hàbils mitjançant inserció d’anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana , Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i un periòdic de difusió local. El termini legal es comptarà a partir de la publicació en el DOCV i des d’aquesta data els documents es trobaran dipositats a l’Oficina d’Urbanisme per a consulta pública i en la pàgina web de l’Ajuntament.

FONT: DOCV, 10-5--2013.

 

0 comentarios