Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: DEMÀ DIMARTS (26-9), PLE ORDINARI DE SETEMBRE

Demà dimarts 26 de setembre, últim de mes impar, se celebrarà sessió ordinària del plenari de l’Ajuntament de Gata. Cal ressenyar entre l’orde del dia l’assignació de les festes locals per al 2018 i les encomanes de Sòl de Gata, la SAU, sobre el coordinador de les Escoles Esportives Municipals.

Ací teniu tot l’orde del dia, segons el decret de resolució de l’Alcaldia:

A) Part resolutiva:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. DESPATX ORDINARI.- 2.1.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes.

3. Expedient 1250/2017. Oferta de Empleo Público. Donar compte al Plenari.

4. Expedient 1426/2017. Donar compte Informe de Control Financer exercici 2016

5. Expedient 658/2017. Compte General 2016

6. Expedient 1523/2017. Modificació Bases Execució Pressupost 2017. Base 28. Bestretes de Caixa Fixa.

7. Expedient 1220/2013. SÒL DE GATA SAU. ENCOMANES. Coordinador Escoles Esportives Municipals.

8. Expedient 429/2012. FESTES LOCALS 2018.

9. Expedient 1532/2017. MOCIÓ CONJUNTA PER A DONAR SUPORT A LA PROMOCIÓ DEL CINEMA EN VALENCIÀ

* Sera a les 19 hores.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

FONT: Ajuntament de Gata.gmail

0 comentarios