Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: CONVOCATÒRIA PER A LES AJUDES PARÈNTESI (Covid19). El pla destina per al municipi 197.513 euros

GATA: CONVOCATÒRIA PER A LES AJUDES PARÈNTESI (Covid19). El pla destina per al municipi 197.513 euros

L’Ajuntament de Gata ha aprovat les bases de la convocatòria de les ajudes Parèntesi dirigides a persones autònomes i microempreses locals. Les bases de les ajudes es publicaran en la seu electrònica  i es podran sol·licitar telemàticament a través del tràmit habilitat per a la sol·licitud d’Ajudes Parèntesi de la mateixa seu. El període de sol·licitud és de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la seua publicació en el BOP.

El pla destinarà per al municipi 197,513 euros per a autònoms i microempreses  dels sectors més afectats per la crisi de la COVID19. L’Ajuntament aportarà  un 15% del total, el 62,5% l’aportarà la Generalitat Valenciana i es completarà amb el 22’5% amb el qual contribuirà la Diputació Provincial.

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per treballador.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.

També han de desenvolupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de la convocatòria:  comerç al detall de productes en llocs de venda i en mercats ambulants, hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes.

A més, també contempla altres activitats com les d’exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment. d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

SEGON ACORD REACTIVEM GATA (Signen les tres forces polítiques de Gata)

Els tres grups municipals que formen l’Ajuntament de Gata: PP , Compromís i PSPV han signat el segon acord Reactivem Gata.

Els representants de les tres forces polítiques que formem part de la Corporació Local: María Teresa Signes Caselles. Grup municipal Partit Popular; Josep Francesc Signes Costa, Grup municipal COMPROMÍS i Antonio José Signes Costa, Grup municipal PSPV s’han reunit aquest matí i han signat l’acord que es durà al pròxim Plenari per la seua aprovació definitiva

L’acord inclou els següents punts:

Crear un fons de 300.000€ per a ajudes directes a autònoms i micro -Pimes: Adhesió als plans d’ajudes que impulsen des de les diferents administracions,(Generalitat, Diputació) i les seues diferents línies. Els primers 197.513,00€ és destinarien al Pla Parèntesi d’ajuda a l’hoteleria, activitats turístiques, artístiques i esportives.

Continuar impulsant plans d’ocupació, i participar en els que s’impulsen a nivell autonòmicPer al 2021 es preveu sol·licitar totes aquelles que vagen eixint, com ECOVID, EMPUJU o EMPA01, i si és el cas, aquelles noves convocatòries a què ens puga’m acollir. 

Crear un fons de 50.000€ per ajudes socials: Prestacions econòmiques dirigides a aquelles persones i famílies que els manquen el mitjans econòmics suficients per a fer front a cobrir les despeses derivades de l’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació, cures personals essencials, prioritàriament vestit i higiene, allotjament temporal en casos d’urgència social, altres necessitats bàsiques essencials que de forma motivada puguen ser valorades com a imprescindibles pels equips socials de base, amb l’objectiu d’assegurar la integritat física de les persones, la seua estabilitat personal, social i laboral, la prevenció d’un risc greu d’exclusió social, la permanència en el domicili habitual, o qualsevol altra que estiga en consonància amb les característiques i l’objecte d’aquesta prestació.

Continuarem amb la taxa d’ocupació de via publica derogada: Totes les persones que sol·liciten per a terrasses de bars, cafeteries… l’ocupació de via publica no tindran que fer front a cap de taxa.

S’eliminarà la taxa per obertura de nous negocis.

S´ha ajornarà el cobrament de les quotes pendents de les Escoles Municipals. Es practicaran devolucions ingressos indeguts o compensacions de les que no hagen sigut gaudides abans de finalitzar el curs.

Creació d’una partida de 5000€ per ajudes al transport d’estudiants fora de Gata: Té com a objectiu la concessió d’ajudes individualitzades al transport, per a persones que cursen estudis d’ensenyaments reglats Prioritzant aquelles famílies amb ingressos baixos, o que es trobin en situació d’atur o subsidi.

Personal Creama: Es dotarà de més personal per continuar oferint un bon assessorament i suport a afectats i altres agents implicats en la tramitació de totes les prestacions. Impulsaran reunions informatives amb els agents implicats en la tramitació d’ajudes.

Continuar fomentant el Comerç Local des de la Regidoria de Comerç: S’impulsarà campanyes o accions per a incentivar el consum local. Totes elles amb col·laboració amb l’Associació de Comerç i la resta de comerç local.

Cessió d’Espais públics per a la campanya de vacunació: El Pavelló Esportiu quedarà a disposició del Centre Metge en cas de necessitat per a tindre lloc una vacunació massiva. Donada la seua proximitat i fàcil accés. També es posaria al seu abast qualsevol altra petició d’infraestructura on necessitat material que ens aplegarà de la seua part.

Donar les màximes facilitats al contribuent amb el pagament de tributs municipals, ajornant i deixant en suspensió els impostos de: Fem, Guals i IVTM.

FONT: Ajuntament de Gata (premsa).

0 comentarios