Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

AHIR DILLUNS 27, EL BOP PUBLICAVA LES RETRIBUCIONS DE LA CORPORACIÓ DE GATA

Ahir dilluns 27, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava el

RÈGIM D'ASSISTÈNCIES, DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE GATA DE GORGOS. De conformitat amb el que s'estableix l'Ajuntament Ple, en sessió de 7 de juliol de 2015, va adoptar els acords següents: Indemnitzacions per assistència a sessions.

ÚNIC: Aprovar les següents indemnitzacions per assistències a sessions: Òrgan / Quantitat per sessió a Plens:100’00 euros. Juntes de Govern Local: 70’00 euros. Comissions Informatives Permanents: 35,00 euros.

Dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions.

Primer: Aprovar l'acompliment de les seues responsabilitats corporatives i el suport a la gestió dels serveis municipals, en règim de dedicació exclusiva amb alta en la Seguretat Social i efectes des de d'esta aprovació, per la Sra. Regidora Dª María Ángeles Soler Fornés, fixant la quantia de les seues retribucions en 16.800 € brut anual distribuïts amb 14 pagues (1.200,00 euros bruts al mes x 14).

Segon: Aprovar l'acompliment de les seues responsabilitats corporatives i el suport a la gestió dels serveis municipals, en règim de dedicació parcial del 50% de la jornada, amb alta en la Seguretat Social i efectes des de d'esta aprovació, pel Sr. Regidor D. Jaume Monfort Signes, fixant la quantia de les seues retribucions en 8.400 € brut anual distribuïts amb 14 pagues (600,00 euros bruts al mes x 14).

Tercer: Aprovar la compatibilitat del regidor D. Jaume Monfort Signes amb l'activitat pública de professor associat, contractat-laboral amb dedicació a temps parcial de la Universitat Politècnica de València amb la de regidor d'este Ajuntament amb dedicació parcial, comunicant-li este acord a la mateixa.

FONT: BOP 27-7-2015.

0 comentarios