Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DIMARTS DIA 30 DE SETEMBRE, PLE ORDINARI: 20 hores

El pròxim dimarts, 30 de setembre, serà el plenari ordinari de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. A la Casa Consistorial, al saló de sessions, es reuniran els regidors presidits per l’alcaldessa, a les 20 hores i tractaran el següent orde del dia:

 

ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI. 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CULTURA. 2.1.- Modificació estatuts de la MACMA. 2.2.- Acceptació de la donació Obres Musicals. 2.3.- Moció sobre espais culturals.

3.- CENTRAL: 3.1.- Moció modificació Llei Electoral Valenciana, nº de diputats i forma elecció. 3.2.- Creació Comissió informativa Especial Convenis Urbanístics.

4.- MEDI AMBIENT: 4.1.- Sol·licitud de subvenció Pla Estalvi Energètic de l’Excma. Diputació.

5.- EDUCACIÓ: 5.1.- Petició modificació de l’esborrany de Decret Currículum d’Educació Primària.

6.- BENESTAR SOCIAL: 6.1.- Moció per a instar a la Conselleria de Benestar Social per a complementar l’ordre 14/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al desenvolupament i programes d’atenció de necessitats inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l’any 2014. 6.2.- Moció institucional per demanar l’exempció de l’IVA als serveis d’atenció infantil.

7.- HISENDA: 7.1.- Compte General 2013. 7.2.- Aprovació del límit de la despesa no financera. 7.3.- Pressupost General Ajuntament del 2014. 7.4.- Modificació Ordenança Fiscal IBI, sobre tramitació procediments.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

9.- PRECS I PREGUNTES.

FONT: Ajuntament de Gata.

0 comentarios