Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL DOCV PUBLICA LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POLÍGON PLANS DE GATA

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) va publicar dimecres 31 d’agost de 2016, la Informació pública del PRI refós del sector industrial Polígon Plans. El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2016, va acordar exposar al públic el PRI refós del sector industrial Polígon Plans i més concretament el pla de participació pública de l’estudi d’integració paisatgística; l’informe de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, Confederació Hidrogràfica del Xúquer; la modificació de la via pecuària; l’estudi acústic i l’estudi de trànsit. De forma complementària i modificativa a les publicacions ja efectuades.

Per tot això, se sotmet a informació pública, per un termini d’un mes, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al tauler i en la web municipal, així com en un diari.

Durant el termini d’un mes, comptador des de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les persones interessades podran consultar l’expedient administratiu a les dependències de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores, i formular, en aquest mateix termini, les al·legacions que estimen convenients.

Simultàniament es remet avís d’aquest acord als domicilis fiscals dels titulars cadastrals, sense perjudici que, conforme al que es disposa en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el present anunci servisca com a avís als titulars cadastrals amb adreça desconeguda o a aquells dels que no consta el seu domicili conforme a la informació del cadastre.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Gata de Gorgos, 17 d’agost de 2016.– El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, p. d. Alcaldia (D 44/2015): Jaume Monfort Signes.

FONT: DOCV, 31-8-2016

0 comentarios