Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA L’APROVACIÓ DE MILLORES, AHIR, I LA RPT I MODIFICACIONS DE CRÈDITS, HUI, PEL QUE FA A GATA

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar ahir dimecres dia 17, l’expedient sobre l’aprovació del Pla Provincial a les Obres i Serveis de Competència Municipal i Millora de la Xarxa Viària Provincial, Anualitat 2013. Entre les obres n’hi ha una referent a GATA.

L’obra és: "Actuacions hidràuliques en la xarxa municipal d’aigua potable", que té un cost de 450.000 euros, dels qual aportarà la Diputació Provincial 360.000 euros i la resta, és a dir, 90.000 ho farà l’Ajuntament de Gata.

Per altra banda hui dia 18 també publica el BOP l’acord definitiu, després de no presentar-se al·legacions, de l’acord provisional del Plenari del 29 de gener de 2013, sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball, que es coneix per la R.P.T. referents a l’Ajuntament de Gata de Gorgos. També anuncia el BOP l’acord inicial del ple del dia 12 d’abril de 2013, que va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, amb el resum per capítols següents, pressupost de despeses: consignació inicial, 1.746.738,55 euros; consignació definitiva, 1.786.729,47 euros. Gastos corrents en bens i serveis: consignació inicial, 1.811.146,16 euros; consignació definitiva, 2.038.041,27 euros. Transferències corrents: consignació inicial, 170.346,39 euros; consignació definitiva, 177.208,16 euros.Finalment, inversions reials: consignació inicial, 35.726,71 euros; consignació definitiva, 73.386,30 euros.

En un altre anunci al mateix BOP de hui, hi ha una altra modificació i altres imports: despeses corrents en bens i serveis: consignació inicial, 2.038.041,27 euros; consignació definitiva, 2.291.749,12 euros. Transferències corrents: consignació inicial, 177.208,16 euros; consignació definitiva, 189.629,87 euros, i inversions reials: consignació inicial, 73.386,30 euros; consignació definitiva, 105.083,39 euros.

FONT: BOP, dies 17 i 18-abril-2013.

0 comentarios