Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL D.O.C.V. PUBLICA HUI ELS FESTIUS I DIUMENGES QUE PODEN ESTAR OBERTS ELS COMERÇOS

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V.) publica hui dilluns dia 11 de febrer una Resolució de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,  
per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2013.
La llei, establix que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren no laborals, però no obstant això, s’habilitaran per a cada any 10 diumenges i festius en els quals els establiments podran romandre oberts al públic per a desenrotllar la seua activitat comercial. Així mateix, disposa que el calendari de diumenges o festius que s’habiliten per a un període de 12 mesos, que coincidirà amb l’any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb un informe previ de l’Observatori del Comerç Valencià.
En conseqüència,...es resol: Primer: 1. Amb caràcter general, i per a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període que hi ha entre esta resolució i el 31 de desembre de 2013, els establiments comercials ubicats en la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:
– 18 de març de 2013, dilluns festiu a la Comunitat Valenciana.
– 31 de març de 2013, Diumenge de Pasqua.
– 7 de juliol de 2013, diumenge.
– 12 d’octubre de 2013, dissabte, festiu nacional.
– 1 de novembre de 2013, divendres, festiu nacional.
– 1 de desembre de 2013, diumenge. Nadal/Reis.
– 6 de desembre de 2013, divendres, festiu nacional.
– 15 de desembre de 2013, diumenge. Nadal/Reis.
– 22 de desembre de 2013, diumenge. Nadal/Reis.
– 29 de desembre de 2013, diumenge. Nadal/Reis.Tercer: Els establiments comercials hauran d’informar adequadament el públic sobre la seua decisió de fer ús d’estes habilitacions comercials i, si és el cas, de les hores en què romandran oberts.

2. D’acord amb el que es preveu, els ajuntaments podran substituir fins a dos diumenges o festius dels habilitats per dos dies festius en el seu àmbit local. La decisió que s’adopte serà de compliment obligatori per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària. Tal determinació haurà de ser adoptada per l’òrgan municipal competent, oït el consell local de comerç o, si no n’hi ha, les associacions locals de comerciants, i ser comunicada al servici territorial de comerç i consum de la província corresponent.

3. Esta habilitació comercial s’entén sense perjuí de règims especials o excepcionals d’horaris comercials, legalment establits.

Segon: L’horari corresponent a cada diumenge o festiu habilitat comercialment serà lliurement fixat pel titular de l’establiment comercial.

 

FONT: DOCV 11-2-2013.

0 comentarios