Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

BOP: S’EXPOSA AL PÚBLIC EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE GATA PER A 2013

Hui dia 12 es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) un edicte d’alcaldia que diu textualment: "Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió de 29 de gener de 2013, el Pressupost General per a l’exercici de l’any 2013, així com la Plantilla de Personal y les Bases d’Execució del pressupost, s’exposen al públic durant el termini de quinze dies els expedients complets, a efectes que els interessats...puguen examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple de la Corporació. En el cas que en el termini d’exposició al públic no es presentaren reclamacions, s’entendran definitivament aprovats".
FONT: BOP 12-2-2013.
 

0 comentarios