Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ES PUBLICA HUI EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LES FESTES PATRONALS DE GATA

ES PUBLICA HUI EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LES FESTES PATRONALS DE GATA

També el Reglament de Régim Orgànic Municipal de l'Ajuntament

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publica hui dimarts 11 de desembre de 2012, dos edictes sobre Gata molt interessants. El primer, sobre el funcionament de l’Ajuntament (Règim Orgànic Municipal) té 27 pàgines i detalla tots els punts, un per un, de com té que estar organitzat l’Ajuntament de Gata de Gorgos. El segon, menys extens, té tres pàgines, i és l’aprovació definitiva del Reglament de Règim Interior de les Festes Patronals del Santíssim Crist de Gata.

Començaré a resumir el més curt hui dimarts i des de demà dimecres en avant resumiré el més llarg, el reglament de Règim Orgànic Municipal.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LES FESTES PATRONALS DEL SANTÍSSIM CRIST DE GATA DE GORGOS

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic (iniciat per edicte al BOP 197 de 16-10-2012), queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari inicial aprovatori de l’Ordenança municipal reguladora de Reglament de Règim Interior de les Festes Patronals del Santíssim Crist.

 

A.- CELEBRACIÓ I ACTES:

Les Festes Patronals en Honor del Santíssim Crist de Gata de Gorgos tradicionalment se celebren al voltant del dia del Santíssim Crist, sis d’agost.

B.- DISPOSICIONS GENERALS

De la Comissió de Festes

Article 1r.- La Comissió de Festes estarà formada per pares de quintos majors i infantils, així com voluntaris.

Article 2n.- Cada Comissió de Festes entrant haurà de comunicar a l’Ajuntament la seua composició i el nom dels membres…

Article 3r.- En cas que, per les raons que foren, no haguera possibilitat de formar una Comissió de Festes, l’Ajuntament vetlarà per a la confecció d’una Comissió encarregada de la seua gestió.

Article 4t.- Quan es produeix el canvi de Comissió de Festes, d’un any a un altre, l’equip de govern de l’Ajuntament establirà un període en què ambdós comissions hauran de treballar conjuntament per a traspassar-se la documentació i informar-se de totes les qüestions que es creguen convenient relacionades amb el desenvolupament de les seues tasques, informant d’estes gestions a la regidoria de festes.

Article 5é.- A fi de planificar els actes festius, la Comissió de Festes mantindrà una reunió de coordinació amb representants de l’equip de govern de l’Ajuntament, Policia Local, Protecció Civil, empresa de la neteja viària,..., durant el mes de juny.

Article 6é.- La Comissió de Festes procurarà respectar al màxim les tradicions i arrelaments culturals de cada un dels actes i manifestacions que tinguen relació directa amb la festa.

Article 7é. La Comissió de Festes participarà en tots els actes importants programats per a les Festes.

De les Reines de Festa

Article 8é.- Les Reines de Festes major i infantil ostentaran la màxima representació protocol·lària de la Festa.

Article 9é.- Per a poder accedir a estos càrrecs, serà necessari que les candidates, be siguen veïnes del poble, o be presenten especials vincles familiars o d’arrelament amb Gata de Gorgos.

Article 10é.- Les Reines de Festes i les seues Dames d’Honor, deurien, dins de les seus possibilitats, acudir a tots aquells actes que la Comissió de Festes considere oportuns. Igualment, participaran en representació del municipi, sempre dins de les seus possibilitats, en tots els actes en què siguen requerides per part de l’Ajuntament.

Llibre de festes

Article 11é.- La Comissió de Festes serà l’encarregada d’elaborar el programa i editar el Llibre de Festes. Els seus continguts seran supervisats (també la vessant lingüística) per la Regidoria de Cultura qui, per sí mateixa o mitjançant l’elecció d’algun responsable, controlarà que els continguts científics o literaris de la revista siguen adequats i espiguen relacionats amb la festa, la història i altres aspectes del poble de Gata de Gorgos.

Article 12é.- La portada del llibre de festes haurà de tindre el vist-i-plau de la regidoria de festes.

Article 13é.- La regidoria de festes disposarà de l’orde i el contingut de les primeres pàgines del llibre (texts, fotos i imatges de les autoritats locals, provincials, autonòmiques i estatals).

Article 14é.- La Comissió de Festes haurà de lliurar a l’Ajuntament els llibres de festes, cartells, etc. en quantitat suficient per a atendre les seues necessitats protocol·làries, almenys amb vint dies d’antelació a l’inici de les festes, tot això a fi que puga remetre’ls a altres autoritats, institucions, etc.

Autoritzacions administratives

Article 15é.- En els actes públics en què es necessite autorització administrativa, bé de l’Ajuntament o d’altra administració pública, central o autonòmica (com ara «bous al carrer» o espectacles pirotècnics), la Comissió de Festes, a través del seu representant legal, haurà de formular la sol·licitud o comunicació al registre general de la Corporació Municipal, abans de l’1 de juliol anterior a les festes.

Article 16é.- Per a l’ocupació de la via pública amb qualsevol tipus de material, bé amb motiu de la realització de festejos taurins o per la celebració de menjars al carrer o qualsevol altra activitat a realitzar per la Comissió de Festes, esta haurà de sol·licitar autorització administrativa prèvia a l’Ajuntament .

Article 17é.- La Comissió de Festes haurà de comunicar igualment a l’Ajuntament, mitjançant instància presentada en el Registre d’Entrada, qualsevol acte que vulga programar durant l’any amb un mínim de 15 dies d’antelació.

Actes pirotècnics

Article 18é.- Queda terminantment prohibit l’ús d’objectes explosius o pirotècnics perillosos, com a «carretilles», correcames, coets borratxos i de parada, etc., dins i fora dels diferents actes oficials de les festes, llevat que tinguen autorització expressa.

Article 19é.- En aquells actes festius en què s’utilitzen elements de pirotècnia (per exemple «entrada de la murta», «despertaes»,..) s’hauran de guardar les degudes mesures de seguretat establides en la legislació vigent.

Article 20é.- No es podrà contractar amb empreses pirotècniques la pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil del qual no cobrisca els 3.000.000 .

Article 21é.- La ubicació del llançament dels focs artificials sempre estarà supervisada per l’Ajuntament (amb la col·laboració de Protecció Civil Local), ajustant-se a la legislació vigent i a la reglamentació local. En última instància, serà la Corporació Local qui, atenent als quilos de pólvora i d’acord amb els informes tècnics preceptius, decidirà el lloc de celebració de l’acte.

Els festejos taurins

Article 22é.- En els festejos taurins es compliran totes les mesures de seguretat, així com les de qualsevol altra índole, establides tant en l’autorització com en la legislació que siga d’aplicació, i en especial al Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (Bous al carrer) i l’Orde d’1 de setembre de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula la figura, funcions i règim jurídic dels col·laboradors voluntaris en els festejos taurins tradicionals (Bous al Carrer) celebrats a la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. 8 setembre 2009).

Article 23é.- La Comissió de Festes o l’Ajuntament haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels ministres ocorreguts durant la celebració dels festejos, que haurà d’incloure el triple de la quantia mínima que assenyale la normativa vigent respecte d’accidents, despeses d’estada hospitalària i curació, mort, invalidesa permanent i total, així com de responsabilitat civil.

Article 24é.- Quan la celebració del festeig taurí implique la instal·lació de barreres, grades, etc., l’empresa contractada aquest efecte tindrà subscrita una póliza d’assegurança col·lectiva per quantia suficient per a cobrir qualsevol risc o accident que poguera produir-se.

Article 25é.- No es permetrà la participació de menors de 16 anys, que únicament podran estar en les grades o sobre els «cadafals». Tampoc es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques o psíquiques per a intervindre en el festeig.

Article 26é.- Es respectarà la integritat dels animals, prohibint-se la crueltat i el maltractament del bestiar, així com l’ús de pals, garrots, punxons, llançament d’objectes i cotes contra els animals o qualsevol altra pràctica que poguera suposar tortura o vexació per als cap de bestiar.

Article 27é.- La Comissió de Festes serà la responsable del compliment de les normes anteriors i de qualsevol altra normativa que siga vigent en cada moment sobre aquesta matèria, podent sol·licitar l’auxili dels agents de l’autoritat quan es produïsca resistència al seu compliment.

Article 28é.- La Comissió de Festes serà la responsable de l’organització dels festejos taurins tradicionals. Per tal de garantir la seguretat dels festejos i el seu correcte desenvolupament, disposarà de almenys 10 col·laboradors el suficientment capacitats com per a impedir o reduir els causes d’accident, així com per arbitrar les mesures d’emergència adients per a l’auxili i rescat immediat dels possibles damnificats en cas de produir-se, col·laborant en tot moment amb els organitzadors per a fer complir la normativa vigent. Els col·laboradors aniran identificats amb un braçalet col·locat de manera que siga molt visible.

Article 29é.- L’organització dels «cadafals» i el seu muntatge estarà dirigida i supervisada en tot moment pel tècnic competent per la matèria i/o la Comissió de Festes.

Article 30é.- Per deferència amb la Comissió de Festes pel treball realitzat en l’organització dels festejos, el muntatge i desmuntatge del «cadafal» dels festers serà realitzat pels operaris de l’Ajuntament.

El protocol en els actes religiosos

Article 31é.- La Comissió de Festes haurà de posar-se en contacte amb el rector de la Parròquia per a organitzar tots els actes religiosos de les Festes Patronals, com ara les misses, l’ofrena, la processons, etc.

Article 32é.- En els actes religiosos que se celebren en l’Església, se seguirà el protocol que assenyale la Parròquia.

Article 33é.- Sense text.

Orde de les desfilades cíviques i processó.

Article 34é.- En totes les cercaviles que participen la Corporació Municipal i les autoritats locals, la Comissió de Festes i festers aniran a arreplegar-los a l’Ajuntament amb la Banda de Música. L’orde del cercavila serà: Festers Infantils, Festers Majors, Comissió de Festes, Corporació Municipal i, finalment, la Banda de l’Unió Musical de Gata de Gorgos. Si participara alguna agrupació musical més se li destinaria el lloc que la Comissió de Festes considerara més oportú.

Article 35é.- En el cercavila per a la presentació, l’elecció i coronació de les Reines de Festes, la Comissió de Festes amb la regidoria de Festes, triaran l’orde, suggerint-se: Primer els Festers Infantils i Festers Majors eixiran des de la plaça Nova amb la Banda de Música i aniran a la Casa Consistorial, on arreplegaran a: - Les Reines de les festes de l’any anterior (infantil i major); - Reines o representants festers dels pobles veïns; - Autoritats convidades i - La Corporació Municipal.

Els festers actuals, seguits per estos en l’orde que s’ha dit acudiran al lloc on se celebre l’acte, acompanyats al final per la Banda Unió Musical de Gata de Gorgos.

Article 36é.- L’orde de les Processons del Santíssim Crist serà el que protocol·làriament dispose la Parròquia.

Indumentària en la Festa

Article 37é.- Per als actes propis de la Festa es recomana l’ús dels vestits tradicionals per als festers infantils, i pels majors el vestit de gala.

C.- ALTRES DISPOSICIONS

Article 38é.- La Comissió de Festes, en finalitzar el seu mandat, disposarà d’un termini màxim de 2 mesos per a presentar davant de l’Ajuntament els comptes corresponents al seu exercici...

Article 39é.- La Comissió de Festes tindrà preferencia sobre altres associacions o entitats col·lectives sobre l’utilització de bens o instal·lacions municipals.

Article 40é.- La Comissió de Festes es podrà recolzar amb les associacions sectorials culturals locals que tinguen relació amb les festes.

Article 41é.- La Comissió de Festes no podrà contractar empreses que no estiguen al corrent en els segurs, especialment el de responsabilitat civil.

FONT: BOP dia 11-12-2012.

6 comentarios

gater -

Pense que es deuria camviar el sistema de elecció clarament!!! i proposar la elecció a la sort com les festeres menudes o que elegeixquen la seua propia quintà!! igual que fan a xabia...

fan nº1 del blog -

Doncs si, no estaria gens mal que ho canviaren ja que tots els anys ja es sap qui te que eixir més o menys, i pense que totes deurien tenir les mateixes oportunitats...
Som l'únic poble que ho té aixi...
A veure si aquesta comissió s'anima i canvia el sistema...

Una del poble -

Es va quedar a gust qui va escriure açó.
Estic d'acord amb "Anònim", la regina i dames per sorteig, totes amb les mateixes oportunitats...
A "seguidor", tongos? segur? per sort o per desgràcia vaig estar a l'any 96 a "l'escrutini", no sé com el jugte no va dimitir eixa mateixa nit.........

SEGUIDOR -

-Perdoneu pero jo faria un especial enfasi; a part de qui mes fama te... jo he vist alguna trampa, jejjeje i el que diga que mes d´un any no ha passat.... Si fora legal, per mi el sistema es bo.

CRONISTA DE GATA -

A "Anònim":
No diu res al respecte d'això el reglament de festes. Alguna comissió es farà endavant amb eixe tema. Jo també sóc partidari del mateix sistema que tu.

Anonim -

Ojala pugam fer força entre tots i que la regina de festes major del poble siga elegida per sort,dins de una urna i a la sort...perque fins ara es una vergoña,ojala algun dia es canvie aquesta manera de escollir.perque sempre ix que mes fama te...