Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP D'AHIR PARLA DE GATA, SOBRE EL PGOU

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava ahir dia 17, dimarts, un edicte, sobre l’exposició al públic de l’acord de la Junta de Govern Local del passat 5 d’abril.

Destaquem de l’edicte, sobre la consultoria i assistència tècnica de la Redacció del Pla General d’Ordenació Urbana de Gata, que l’import global dels treballs que, degudament acreditats, figuren inclosos en la citada relació, deurà pujar, com a mínim, a la quantitat de 250.000 euros...

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Aprovar la modificació del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL CONCURS PER A ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GATA DE GORGOS", en quant al seu apartat canviant “tres anys” per “deu anys”.

Per a llegir tot l’edicte podeu punxar ací: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/04/17-04-12.pdf (el teniu a la pàgina 10).

FONT: BOP, 17-4-2012.

0 comentarios