Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL DOCV PUBLICA L'ANUNCI DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 21 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE GATA

Hui, dia 24 de desembre de 2014, es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), l'anunci sobre ordenació del territori i urbanisme, referent a la Informació pública de la modificació puntual número 21 de les normes subsidàries de planejament, de l'ajuntament de Gata de Gorgos.

Diu textualment l'anunci:

"L’Acord plenari de data 25 de novembre de 2014 ha aprovat sotmetre a informació pública, per un període de 45 dies hàbils a comptar desde la seua inserció al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, anunciant-lo en el mateix DOCV i en un diari no oficial d’àmplia difusió en esta localitat, la modificació puntual número 21 de les normes subsidiàriesde planejament de Gata de Gorgos, perquè les persones interessades puguen examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments i lesreclamacions que estimen oportunes, d’acord amb el que estableix laLlei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori,urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (article 57.a en relacióamb el 53.2), i a tal efecte es publica este anunci. L’expedient està a disposició dels ciutadans en la Secretaria del’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, i en la web municipal‹www.gatadegorgos.org›.

FONT: DOCV dia 24/12/2014.

0 comentarios