Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

TAXA, ORDENANÇA FISCAL I REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL ( i IV )

TAXA, ORDENANÇA FISCAL I REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL ( i IV )

Faig hui la conclusió del dos edictes, que per la seua extensió tingué que dividir en tres parts, a més de la introducció.

Capítol V.- Dels nínxols.
Article 23. Denominació.
Es denominen nínxols als habitacles receptors dels taüts i que tenen com a objecte custodiar i guardar els cadàvers una vegada produïda la defunció.

Article 24. Dret funerari dels nínxols.
El dret funerari consistent en la concessió d’ús dels nínxols construïts per l’Ajuntament, serà de caràcter temporal, i es concedirà pel període màxim que detalla la legislació (75 anys en l’actualitat)...
Per a atendre possibles situacions provisionals derivades de la impossibilitat d’efectuar inhumacions per no haver transcorregut els terminis mínims necessaris o causa major, l’Ajuntament podrà cedir nínxols (no nous i a designar per l’Alcaldia segons les necessitats) en concessió per un termini màxim de cinc anys improrrogables. El sol·licitant indicarà obligatòriament el nínxol de destinació posterior, sent el cost del posterior i obligatori trasllat a compte de l’interessat.

Article 25. Cabuda dels nínxols i terminis.
1.- El número d’inhumacions successives en els nínxols només estarà limitat per la seua capacitat respectiva, excepte limitació voluntària, expressa i fefaent disposada pel titular, ja siga en relació al número d’inhumacions, o determinant
nominalment les persones els cadàvers de les quals puguen ser soterrats en la sepultura que es tracte...
3.- No es realitzaran inhumacions en un nínxol ocupat per un cadàver fins transcorreguts quatre anys comptats des de la mort real de la última inhumació, en cas de cadàvers classificats com Grup II (art. 9 del Decret 39/2005, que regula la pràctica sanitària mortuòria), i de cinc anys en casos del Grup I.

Article 26. Tancament de nínxols.
El tancament dels nínxols s’efectuarà de la manera següent:
1.- El personal encarregat del cementeri col·locarà un tancament per la cara exterior, immediatament després de la inhumació, que garantisca l’estanquitat de l’entrada del nínxol, quedant en perfectes condicions i degudament pintat.
2.- El titular de la concessió col·locarà la tapa ornamental definitiva
respectant les especificacions marcades per l’Ajuntament, corrent estos gastos pel seu compte...

Article 27. Orde dels nínxols.
1.- El soterrament, en cada fila de nínxols, haurà d’iniciarse
obligatòriament pel nínxol inferior, i anar pujant fins a finalitzar en
l’últim nínxol, començant pel següent inferior en el següent servei.
L’orde de les columnes el disposarà l’Alcaldia.
2.- No es concedirà un nínxol nou fins que no es produïsca una defunció.
3.- Quan l’administració del cementeri ho considere oportú, podrà
interrompre l’orde de les inhumacions en els nínxols nous i continuar en les sepultures que hagen quedat lliures.

Capítol VI. Dels panteons.
Article 28. Definició panteó.
Es denominen panteons a les construccions receptores de taüts que tenen com a objecte custodiar i guardar diversos elements al mateix temps, podent ser els dits elements indistintament: taüts, urnes de cendres o estotjos de restes...

Capítol VII. Dels columbaris.
Article 34. Definició.
Es denominen columbaris als habitacles receptors de les urnes de cendra que tenen com a objecte custodiar i guardar les cendres, una vegada produïda la crema dels cadàvers o la reducció a cendres de les restes cadavèriques.

Article 35. Dret funerari.
El dret funerari consistent en la concessió d’ús dels columbaris
construïts per l’Ajuntament, serà de caràcter temporal, i es concedirà per un període de 75 anys. No obstant això, quan vença el termini citat, l’Ajuntament podrà optar per concedir una nova concessió, per a la qual el titular o hereus legals de la concessió vençuda tindran preferència, previ compliment dels requisits necessaris i pagament de les corresponents taxes, i en funció de l’anàlisi de necessitats que l’Ajuntament haja efectuat.

Article 36. Cabuda en columbaris.
En quant al número d’inhumacions successives en els columbaris, s’estarà a allò que es regula pels nínxols.

Article 37. Tancament.
El tancament dels columbaris s’efectuarà de la següent manera:
1.- El personal encarregat del cementeri col·locarà un tancament per la seua cara exterior immediatament després de depositar l’urna en l’interior del columbari, que garantisca l’estanqueïtat de l’entrada al columbari, quedant en perfectes condicions i degudament pintat.
2.- El titular de la concessió col·locarà la tapa ornamental definitiva
respectant les especificitats marcades per l’Ajuntament, corrent a càrrec seu els gastos originats pels esmentats treballs...

Article 38. Orde del columbaris.
1.- El soterrament, en cada fila de columbaris, haurà d’iniciar-se
obligatòriament pel situat en el nivell inferior, i anar ascendint fins a finalitzar en l’últim columbari, començant pel següent inferior en el següent servei. L’orde de les columnes el disposarà l’Alcaldia...

Article 40.- Prohibició de fosses.
No es permetran noves inhumacions en fosses.

Capítol X. Disposicions ornamentals.
Article 43. Obligacions.
1.- És obligació dels titulars dels drets funeraris d’ús de panteons,
nínxols, columbaris, i qualsevol altre que puga originar-se, el
manteniment dels dits elements en les degudes condicions d’higiene, ornament i conservació. Així mateix, és obligació dels mateixos no incorporar cap element que puga trencar amb l’estètica actual del cementeri, per la qual cosa les làpides, lloses, tancaments i la resta d’elements ornamentals hauran de seguir els criteris estètics dels existents habitualment.
2.- La làpida quedarà reculada, com a mínim, 5 cm respecte al pla vertical del conjunt de nínxols, i no contindrà cap material oxidable. Respecte als nous nínxols construïts d’ara endavant, no sobreeixirà cap element del pla vertical esmentat. Se seguirà el costum tradicional local respecte als altres nínxols.
3.- Dins del cementeri queda totalment prohibit realitzar operacions de serrat de peces o marbres així com altres activitats semblants, excepte en casos excepcionals. Estos, que hauran de ser autoritzats pels serveis municipals, es realitzaran en el lloc concret que s’assenyale. Com a norma general, s’evitarà treballar amb màquines que produïsquen un soroll excessiu.

Capítol X. Infraccions i sancions.
Article 45. Infraccions...
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
1. Són infraccions lleus:
- L’accés al cementeri pels llocs no habilitats a este efecte.
- Caminar per zones enjardinades o per qualsevol altra zona fora dels camins.
- Embrutar altres làpides a banda de la del titular.
- Furt de flors o ornaments.
- La utilització incorrecta del mobiliari del Cementeri.
- El mal ús de les escales i utensilis o no deixar les escales i utensilis
en els llocs habilitats a este efecte, produint perill de ruptura.
-Aquelles a que fa referència com a lleus l’article 58 del Decret 39/2005, de la G.V.

2. Es consideren infraccions greus:
- Els actes que contravinguen este text i no estiguen contemplats en altres tipus d’infraccions.
- L’entrada al cementeri d’animals, excepte gossos-guia que acompanyen els invidents.
- Depositar fem o qualsevol Altre residu fora dels recipients instal·lats amb este fi.
- Consumir menjars o begudes dins del recinte.
- La pràctica de la mendicitat.
- Els aldarulls, altercats, reunions tumultuoses, rebomboris,
pertorbacions de l’entorn o dins del cementeri que impedisquen la
prestació de servicis o que afecten molt greument a la tranquil·litat del recinte o la realització de les activitats pròpies dels cementeris a les persones que tenen dret a exercir-les.
- Els actes que deterioren greument les instal·lacions, equipaments de les unitats d’enterrament i dels cementeris i el seu mobiliari, la ruptura o deteriorament dels creus, emblemes, làpides, etc.
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
-Aquelles a que fa referència com a greus l’article 58 del Decret 39/2005, de la G.V.

3. Són infraccions molt greus:
- Qualsevol conducta que puga Suposar menyspreu o menyscabament d’algun difunt o de les seues creences, raça o condició.
- La profanació de sepultures o la realització en el cementeri
d’activitats rituals que siguen contràries i ofensives a qualsevol creença o religió.
- Inhumar o exhumar cadàvers o restes sense autorització independentment de les responsabilitats penals que pogueren derivar-se d’això.
- Realitzar inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol
objecte sobre qualsevol element del mobiliari o instal·lació situada dins del recinte.
- L’exercici de la venda ambulant en el recinte.
- La desobediència als mandats de l’Autoritat de seguir determinada conducta.
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
-Aquelles a que fa referència com a molt greus l’article 58 del Decret 39/2005, de la G.V.

Article 46. Sancions.
1. Les Infraccions arreplegades en esta Ordenança se sancionaran de la forma següent:
- Les infraccions lleus, amb multa de fins a 750 euros.
- Les infraccions greus, amb multa de fins a 1500 euros.
- Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3000 euros...

- Disposició transitòria tercera.
Qualsevol nínxol que a l’entrada en vigor d’este reglament estiguera buit, d’acord amb l’article sobre cessió de drets, paràgraf primer, s’entén que l’Ajuntament té tots el drets sobre el mateix, podent ocupar-los d’acord amb les necessitats.
- Disposició derogatòria.
Queda derogada qualsevol disposició municipal sobre el cementeri que contravinga allò que aquest text preceptua.

- Disposició final.
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent al de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

0 comentarios