Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PUBLICACIÓ DE LA TAXA, ORDENANÇA I REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL, BOP 24-3-2011 ( III )

PUBLICACIÓ DE LA TAXA, ORDENANÇA I REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL, BOP 24-3-2011 ( III )

Els dos dies anteriors els donava a conèixer la publicació en el BOP del dijous 24-3-2011 de la taxa i l’ordenança fiscal del cementeri municipal de Gata.

Hui dissabte els pose la tercera part d’aquest extens document dels dos edictes, fent un extracte: 

REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM I FUNCIONAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL DEL’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS

Article 3. Domini.
El Cementeri Municipal de Gata de Gorgos, situat a la Partida dels Ecles
d’este terme municipal, és un bé de domini públic afecte a un servei públic...sent el seu titular l’Ajuntament de Gata de Gorgos, a qui correspon la seua administració, atenció i direcció, sense perjuí de les competències pròpies d’altres Autoritats o Organismes.

Article 5. Funcions Ajuntament.
1.- En l’exercici de les funcions d’administració, atenció i direcció del cementeri, correspon a l’Ajuntament:
a) L’organització, conservació i condicionament del cementeri.
b) L’autorització a particulars per a la realització en el cementeri de qualsevol tipus d’obres o instal·lació, així com la seua direcció i inspecció.
c) L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol classe.
d) La percepció dels drets i taxes que s’establisquen legalment en la corresponent ordenança fiscal.
e) El compliment de les mesures sanitàries dictades o que es dicten en el futur.
f) El registre de sepultures.
g) El nomenament i destitució del personal al seu servei.
h) Qualssevol altres funcions que, dins de les competències reconegudes pel present reglament i la resta de normativa d’aplicació, haja d’exercir l’Ajuntament amb l’objecte de garantir el bon orde del servei.

2.- Correspon a les empreses de serveis funeraris, la prestació dels treballs propis del servei, així com la conducció de cadàvers, trasllat de restes, subministraments de taüts i capelles, fins a l’entrega de les restes mortals al personal encarregat del servei de cementeri, per a la seua inhumació.

Article 6. Instal·lacions previstes.
El Cementeri municipal comptarà amb les instal·lacions mínimes previstes en el Decret 39/2005, del Consell de la Generalitat, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat per Decret 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell.

Article 7. Horari.
1.- El Cementeri Municipal romandrà obert en l’horari que es determine per l’Alcaldia, d’acord amb les circumstàncies de cada època de l’any.
2.- Els horaris es faran constar per mitjà de la col·locació de l’oportú cartell en l’accés o entrada al mateix.
3.- Les inhumacions i exhumacions es faran dins d’este horari. No obstant això, els familiars del difunt hauran d’avisar prèviament a l’encarregat de l’hora del sepeli.
4.- Qualsevol tipus d’obra que siga realitzada pels particulars haurà d’efectuar-se així mateix durant l’horari d’obertura al públic i es realitzarà sense perjuí de tercers i amb l’autorització prèvia municipal.

Article 8. Civisme i danys.
1.- S’impedirà l’entrada al cementeri a tota persona que pel seu estat o altres causes, poguera pertorbar la tranquil·litat i orde del recinte, o afectar les normes del decor. No es permetrà tampoc l’accés al cementeri de cap classe d’animals que puga pertorbar el bon orde del recinte. Així mateix, tampoc es permetrà l’accés de cap tipus de vehicle, excepte els vehicles municipals, els de les empreses funeràries i els que porten materials de construcció que s’utilitzaran en el propi cementeri, sempre que vagen proveïts de les corresponents llicències i autoritzacions.

2.- Seran responsables dels desperfectes produïts en les instal·lacions o vies del cementeri, els causants dels mateixos, o els tutors, o, en tot cas, els responsables dels causants directes dels danys, estant obligats a realitzar i/o costejar una immediata reposició de les coses al seu estat anterior al dany, quan procedisca, llevat de l’eventual indemnització per danys i perjuís que així mateix i acumulativament puga procedir.

Article 9. Conservació i neteja.
1.- El personal del cementeri s’encarregarà dels treballs de conservació i neteja generals del cementeri, anant a càrrec dels particulars la neteja i conservació de les sepultures de qualsevol tipus, objectes i instal·lacions vinculades.

2.- En el cas que els particulars incompliren el seu deure de neteja i conservació de les sepultures, i quan s’aprecie l’estat de deteriorament de les mateixes, els serveis municipals requeriran al titular del dret afectat la realització dels treballs necessaris, i, si este no els realitzara en el temps assenyalat, l’Ajuntament podrà realitzar-los subsidiàriament i a càrrec seu, sense perjuí del que preveu este Reglament en quant a la caducitat del dret funerari.

Capítol II.- Organització i personal.

Article 12. Personal del cementeri.
2.- El personal del cementeri tindrà les funcions següents:
a) Custodiar quants objectes existisquen en el lloc, tant d’ornamentació de sepultures, com dels elements, efectes i ferramentes necessà-ries per al manteniment del servici.
b) Mantindre en perfectes condicions de neteja totes les dependències del cementeri, incloent jardins, entrades, etc.
c) Rebre i conduir els cadàvers i restes que se li entreguen per a la seua inhumació, conservant-los en el depòsit de cadàvers quan així procedisca.
En tot cas, haurà de demanar l’autorització d’inhumació degudament emplenada per l’Ajuntament, i tornar-la amb la seua conformitat, després d’efectuat el servei, a la corresponent secció o dependència municipal, requisit indispensable sense el qual de cap manera podrà procedir a realitzar cap inhumació.
d) Realitzar les operacions materials necessàries per a la inhumació o exhumació i, si és el cas, les de tancament o cobriment de les sepultures de qualsevol tipus.
e) Conservar la clau del cementeri, encarregant-se diàriament de l’obertura i tancament del mateix, llevat que l’Alcaldia dispose una altra cosa.
f) Vetlar pel bon orde del recinte.
g) Tindre disponibles les sepultures de qualsevol tipus que es necessiten, no donant lloc mai a interrupcions en la marxa de les inhumacions per esta causa.
h) Guardar i arxivar adequadament i de forma ordenada, de manera que siga
fàcilment accessible i localitzable, la documentació necessària per a les inhumacions, exhumacions i trasllats, així com qualsevol altre document que se li indique o que tinga a veure amb la tasca a desenvolupar.
i) Executar les instruccions emanades de l’Alcaldia i d’altres autoritats administratives de què depenga o jurisdiccionals, dins de les seues competències respectives.
j) Encarregar-se de la destrucció o depuració de robes, utensilis i efectes procedents de l’evacuació i neteja de nínxols i panteons.
k) Evitar que les làpides, marcs, pedestals, creus, etc., romanguen separats, despresos o deteriorats, requerint als concessionaris per a que reparen qualsevol desperfecte, com detalla este Reglament.

Capítol III.- Inhumacions, exhumacions i trasllats.
Article 13. Normativa general.
1.- Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes es regiran per les normes i disposicions legals i sanitàries vigents en cada moment sobre Policia Sanitària Mortuòria.
2.- Tota inhumació, exhumació i trasllat es realitzarà amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament i la de les Autoritats sanitàries i judicials corresponents en els casos en què siga necessari.
3.- L’exhumació de cadàvers o restes pot efectuar-se per al seu trasllat i reinhumació dins del mateix cementeri o per a la seua conducció a un altre distint.
4.- Llevat de manament judicial, o circumstàncies excepcionals apreciades per l’Alcaldia, no es realitzaran exhumacions durant els mesos de juny a setembre.

4.1.- En el cas d’inhumacions:
a.- Ompliment de l’imprés de sol·licitud normalitzat, per part del titular de la concessió o els seus drethavents.
b.- Llicència per a donar sepultura expedida pel Jutjat/Registre Civil corresponent.
c.- Per a efectuar la inhumació d’un cadàver: títol de la concessió. En el cas que el cadàver no siga el del propi titulardel dret, haurà de presentar-se autorització del mateix o dels seus hereus.
d.- Si el cadàver és traslladat des d’un altre municipi a Gata de Gorgos:
l’oportú permís de la Conselleria de Sanitat.
e.- En els casos de mort no natural o altres en què procedisca:
autorització del Jutge o de qui fóra competent.
f.- Pagament dels drets establits en la corresponent Ordenança Fiscal.

4.2.- En el cas d’exhumacions:
a) Ompliment de l’imprés de sol·licitud normalitzat, per part del titular de la concessió o els seus drethavents.
b) Autorització judicial, si s’escau.

4.3.- En el cas de trasllat dins del propi cementeri:
a) Per a efectuar la reinhumació de les restes, títol de la concessió. En el cas que les restes no siguen el del propi titular del dret, haurà de presentar-se autorització del mateix o dels seus hereus.
b) Ompliment de l’imprés de sol·licitud normalitzat per part del titular de la concessió o els seus drethavents.
c) Pagament dels drets establits en la corresponent Ordenança Fiscal.
d) Autorització del titular de la concessió a què van destinats les restes, si és el cas.
e) Autorització de la Conselleria de Sanitat, si és el cas.

Capítol IV.- Dels drets funeraris.
Article 15. Generalitats dels drets.
1.- El dret funerari comprén la concessió d’ús de les diferents sepultures del cementeri, que seran atorgades per l’Ajuntament, qui ostenta la titularitat demanial, de conformitat amb l’article 3 d’este text normatiu.
En cap cas podran ser titular d’una concessió ni de cap altre dret funerari les companyies d’assegurances de previsió i similars.

2.- Les sepultures i qualsevol tipus de construcció que hi haja en el cementeri es consideraran béns fora de comerç. En conseqüència, no podran ser objecte de compravenda, permuta o transacció de cap classe. Només seran vàlides les
transmissions previstes en este Reglament, que estiguen degudament inscrites en el Registre corresponent de l’Ajuntament.

Article 22. Clausura de cementeri.
1.- A pesar dels terminis assenyalats en les concessions dels drets funeraris, si per qualsevol motiu haguera de clausurar-se el cementeri abans de finalitzar el mencionat termini, els titulars tindran dret únicament a ser indemnitzats pel termini pendent de transcórrer fins a la terminació de la concessió, i només en la part proporcional de la taxa abonada, excloent-se a tots els efectes les obres i instal·lacions executades pel concessionari.

2.- Els materials o objectes que queden abandonats passaran directament a
disposició de l’Ajuntament...

(Continuació demà diumenge en la última part de l’edicte).

0 comentarios