Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA AL B.O.P.: Contracte obres Wimax (Telecomunicació)

L´assumpte que hui es publica al BOP (24 de novembre, dimecres) és la
notificació de la resolució del contracte per a l’execució de les obres
Wimax a Wisernet Thecnology S.L.. Havent estat tornada pel servei de correus, la resolució, es procedix a notificar als interessats: Resolució contracte.

La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de febrer de 2010, acordà
iniciar les obres relatives a Wimax, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractiste Wisernet Thecnology S.L., per un import de 38.560 euros i 6.169,60 euros de IVA, i aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a la financiació atribuïda pel Fons Estatal d’Inversió Local.
S’iniciaren les obres el 13-04-2009, amb un termini d’execució de tres mesos. Vist que amb data 26 de febrer de 2010 la Junta de Govern Local, a la vista de l’informe del Tècnic Municipal, acordà aprovar la certificació final parcial per import de 31.310,72 euros (IVA inclós). A la seua virtut la Junta de Govern Local adoptà, per unanimitat, els següents acords:

Primer: resoldre el contracte per a l’execució d’obres de Wimax, contractat amb la mercantil... per no haver complit l’objecte del contracte amb allò que fa referent a lliurament de llicèncias per a operar de la CMNT, targetes receptores de la senyal Wimax, no lliurament del projecte de telecomunicacions per a explotar la red.


Segon: sol·licitar dels serveis tècnics municipals informe sobre els possibles danys i perjuicis irrogats al servei públic per aquest incompliment.


Tercer: notificar-ho als interessats.

Extracte del B.O.P. Alacant de hui, 24-11-2010.

0 comentarios