20161209142614-logo-pagina.png

S’anunciava al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dimecres 7 de desembre de 2016, l’última modificació de crèdit de 2016, la 26. Al no haver-se presentat al·legacions ha quedat definitivament aprovat l’acord plenari del 3 de novembre. Es tranferixen els crèdits entre aplicacions de despeses de diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

En concret, a les altes, es pressuposten 7.725 euros per al TAPIS i 2.278,18 euros per a l’Arrendament del Trinquet "Xiquet de Gata", sent el total de despeses de 10.003,18 euros. Es donen de baixa: l’Assessoria Jurídica per 7.725,00 euros i la Contractació de Serveis Tècnics, per 2.278,18 euros, el que importa el mateix total de despeses, 10.003,18 euros.

FONTS: Ajuntament de Gata i BOP. Foto escut de Gata, extret de la página web de l'Ajuntament.