Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

30 JUNY, GATA: AQUESTA VESPRADA, PLE EXTRAORDINARI I URGENT

L'Alcaldia de Gata de Gorgos ha informat que "considerant-se urgent esta convocatòria pels motius següents:

– Ser necessari dotar les partides pressupostàries corresponents per: - L'obra de la reparació del cobriment dipòsit de Boleries es considera d'emergència per ser una obra de caràcter hídric. - El pagament del total dels convenis urbanístics. - Complir la sentència sobre l'anterior mercantil concessionària de l'aigua. - Suplementar el capítol I del Pressupost (personal de cementeri i policia local). – L'aprovació de la modificació de dues encomanes a SOLGATA SAU per tal de procedir al pagament: Ecoparc i Neteja viària (RSU),
Per tant, no es deu ajornar-se al proper Ple Ordinari.

Es convoca sessió extraordinària i urgent de l'Ajuntament Ple, el dijous 30 de juny de 2016, a les 20:30 hores, amb el següent Orde del Dia:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria.
2.- CENTRAL.
2.1- Encomana del servei d'ECOPARC. Amb proposta de modificació. 2/2016.
2.2.- Encomana del servei de neteja viària (R.S.U.). Amb proposta de modificació 1/2016.
3.- HISENDA.
3.1.- Expedient de modificació de crèdit 14/2016. Amb proposta d'aprovació inicial.
3.2.- Expedient de modificació de crèdit 15/2016. Amb proposta d'aprovació inicial.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.

0 comentarios