Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: DEMÀ DIVENDRES 18, A LES 13 HORES, EL PLENARI DELS PRESSUPOSTOS 2016

Demà divendres dia 18 de desembre, a les 13 hores, tindrà lloc al saló de sessions de la Casa Consistorial de Gata de Gorgos, l’últim plenari de l’any. Serà extraordinari i urgent i en ell es proposara l’aprovació dels pressupostos 2016.

L’orde del dia és el següent:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria.

2.- HISENDA.

2.1.- Límit de despesa no financera de 2016. Amb proposta d’aprovació. 2.2.- Modificació del Pla d’Ajust. Amb proposta d’aprovació. 2.3.- Pressupost Municipal 2016 i plantilla de personal. Amb proposta d’aprovació inicial.

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST BENS IMMOBLES IBI(BAIXADA TIPUS)

Per altra part, hui dijous 17 es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP), l'aprovació definitiva de la Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost de Bens Immobles (IBI) -baixada del tipus-.

El text -literalment- de l'aprovació diu:

"Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic (BOP núm. 214, de 06/11/2015), queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, de 2 de novembre de 2015, sobre la modificació de la Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles...amb el canvi del tercer article que es recull a continuació: “Article 3r. - Tipus de gravamen i quota. 1.- En aplicació del que establix l’article 72 del TRLRHL, el tipus de gravamen serà per a: A) Béns Immobles Urbans: 0,78 %../...”

FONTS: Ajuntament de Gata / BOP.

0 comentarios