Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

AHIR VA PUBLICAR EL BOP TRES MODIFICACIONS D'ORDENANCES MUNICIPALS DE GATA

Ahir, divendres, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’Alacant publicava l’aprovació definitiva de la modificació de tres ordenances municipals de Gata.

La primera, l’Ordenança Fiscal Reguladora I.B.I. (Impost sobre Béns Immobles). Es modifica el tercer article i queda de la següent manera:

"Article 3r.- Tipus de gravamen i quota. 1.- En aplicació del que establix l’article 72 del TRLRHL, el tipus de gravamen serà per a: A) Béns Immobles Urbans: 0,90 %.

La segona modificació era sobre la Taxa de Recollida, Tractament i El·liminació de deixalles sòlides urbanes. S’aprovà la modificació del punt tercer de l’article 7m. (grup 7, refundició dels subgrups 7003 i 7006 en un nou 7004)...d’acord amb l’expedient i que quedarà del següent tenor:

«Article 7m. - Quota Tributària: 

7 Oci i Hostaleria: 7004 Cafeteries, Restaurants, Bars, gelateries i similars per trams(Empleats): des de 1 fins a 5: 440 euros/any. Des de 6 fins a 14, 800 euros/any; des de 15 fins a 999999, 1.100 euros. Hotels, motels, pensions, hostals i similars: 800 euros.

Finalment, també s’aprovà la modificació de la Taxa per a la concurrència a proves per a la selecció de personal:

«Article 4t.- QUOTA TRIBUTÀRIA

1) La quota tributària a satisfer per esta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en l’apartat següent:

Classificació del Lloc de Treball: 

Grup A1 45,00 €; Grup A2 45,00 €; Grup B 42,00 €; Grup C1 42,00 €; Grup C2 42,00 €. Antic grup E – Agrupacions professionals: 13,00 €. Agent i Oficial Policia Local: 90,00 €. Inspector Policia Local: 95,00 €.

2) En el cas de les proves siguen per a proveir la plaça o lloc INTERINAMENT, la quota serà el 50% del descrit en l’apartat primer d’este article.»

FONT: BOP Alacant, ahir divendres 19-9-2014. 

0 comentarios