Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA ELS NOUS DECRETS ORGANITZATIUS DE L’AJUNTAMENT DE GATA

EL BOP PUBLICA ELS NOUS DECRETS ORGANITZATIUS DE L’AJUNTAMENT DE GATA

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dijous 24 d’abril, els nous decrets organitzatius de l’Ajuntament de Gata, després del canvi polític local. L’Alcaldessa, María Teresa Signes Caselles, va assignar les següents delegacions de 

 REGIDORIES:

D. José Guillermo Cholbi Sart. Àrea Genèrica: Economia i Hisenda, Foment i Desenvolupament Local(Turisme, Agricultura, Comerç, CREAMA, Indústria). Direcció i gestió.

Dª María Rosa Simó Pedrós. Sanitat i Governació (policia, protecció civil, trànsit). Direcció i gestió.

D. Juan B. Pedrós Talens: Residents, Festes, Cultura i Educació. Direcció i gestió.

Dª Salvadora Caselles Pedro: Esports i Benestar Socials. Direcció i gestió.

D. Jesús Ángel Palacios Torres: Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies. Direcció i gestió.

L’Alcaldia es reserva les facultats d’Urbanisme, Medi Ambient, Obres Públiques, Serveis Municipals, Recursos Humans, Igualtat i la Caporalia de la Policia Local, així com les no esmentadesanteriorment. Les delegacions atorgades s’efectuen sense perjudici de les que esta Alcaldia té delegades en la Junta de Govern Local.

TINENTS D’ALCALDE

L’Alcaldessa nomenà els següents Tinent d’Alcalde, que substituiran l’Alcalde per l’orde del seu nomenament en les funcions a què es referix l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas d’absència, malaltia, impediment o vacança:

Primer Tinent d’Alcalde: D. José Guillermo Cholbi Sart.

Segon Tinent d’Alcalde: Dª María Rosa Simó Pedrós.

Tercer Tinent d’Alcalde: D. Juan Bernardo Pedrós Talens.

Quart Tinent d’Alcalde: Dª Salvadora Caselles Pedro.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

L’Alcaldessa resolgué nomenar els membres de la Junta de Govern Local:

D. José Guillermo Cholbi Sart

Dª María Rosa Simó Pedrós.

D. Juan Bernardo Pedrós Talens

Dª. Salvadora Caselles Pedro

La Junta de Govern Municipal quedarà així composta pels mencionats quatre corporatius i per esta Alcaldia, que la presidirà. A la Junta de Govern Local correspondrà, de conformitat amb el que establix l’article 23.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions.

Delega a la Junta de Govern, tan àmpliament com en dret siga procedent, fins i tot la resolució dels recursos que corresponguen a la via administrativa, de les atribucions de les que la Llei del Règim Local i normes reglamentàries atorguen a aquest Ajuntament, inclosos els recursos en via administrativa que es formulen contra actes i resolucions de les regidories delegades, i que són les següents:

g) Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.Aprovar les bases de selecció de personal i la contractació de personal laboral temporal, i els concursos de provisió de llocs de treball. Distribuir les retribucions complementàries: gratificacions.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans. Resoldre els expedients sancionadors amb la imposicions que legalment procedeixen, siga qui siga l’òrgan que ho haja instruït.

ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicada.

q) Atorgament de les llicències (excepte les d’obra menor, guals i ocupació de domini públic), llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.

21. Aprovar les factures que corresponguen al desenvolupament normal del pressupost i que haguessen estat rebudes pels Serveis d’Intervenció, sempre que la seua quantia supere els 6.000 euros.

24. Les mesures de restauració de la legalitat urbanística.

Així mateix, delega a la Junta de Govern Local, la resolució dels procediments administratius en matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial, que en funció de la quantia de la indemnització corresponguen a l’Alcaldia.

A la fotografia, un moment del plenari d'investidura.

FONT: BOP de hui dijous 24-4-2014. Ajuntament de Gata. 


0 comentarios