Demà dimarts, 24 de setembre, per ser l'últim dimarts de mes impar, celebra la Corporació Municipal de Gata plenari a les 20 hores al saló de sessions del Consistori.

Com a despatx ordinari destaquen: la lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. La dació de compte de decrets de l'Alcaldia. La dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics. La dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials i la dació de compte d’altres assumptes.

Al capítol central es tractarà la moció presentada per BLOC-COMPROMÍS sobre la declaració institucional per a continuar treballant per l'eradicació de la violència de gènere, tan se val física, verbal o psicològica. També la moció del mateix partit, la proposta per demanar la dimissió del President Mariano Rajoy i demanar eleccions anticipades.

A més es tractarà l'encomanda de la gestió del servei d'ECOPARC a la mercantil municipal SOLGATA SAU. Al punt 2.4. serà un tema important: la retribució de l'Alcaldessa en règim de dedicació exclusiva.

Al capítol de Serveis Públic, es tractarà una altra moció presentada per Bloc-Compromís: Rebuig del Decret 49/2013 del Consell de la Generalitat Valenciana pel que s'aprova el catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana. 

A Medi Ambient es designarà Compromissari a la Junta d'Explotació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Al capítol d'HISENDA, es tractarà el Compte General 2012 amb proposta d'aprovació, així com la proposta de modificació de dues ordenances: Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'Aigua Potable i Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

A CULTURA es tractarà el Conveni amb l'Associació Unió Musical amb proposta d'aprovació.

Tancaran com sempre els ASSUMPTES D'URGÈNCIA i els PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.