20130909183150-fotoordenances.jpg

Seguint amb els articles que presentaven aquelles Ordenances Municipals del poble de Gata en 1861, ens interessem hui per al capítol IX, relatiu als forns i a les tavernes:

Capítol IX. Forns i tavernes:

Art. 34.- El pa que es destine a la venda del públic ha d’estar ben amassat i cuit sense mescla que adultere l’espècies de farina de que es forma, la qual ha de ser també de bona qualitat.

Art. 35.- El pa s’ha de vendre a pes i el que vulga evitar la seua divisió, hi haurà de vendre’l a pans sencers de lliures de deu i vuit onzes valencianes; de mitja lliura i de quarta. El pa de luxe s’exceptua d’esta disposició.

Art. 36.- El que es creguera perjudicat en el pes i qualitat del pa, acudirà al Regidor com autoritat en la matèria.

Art. 37.- Tant els taverners com els collidors vendran el vi sense mescla d’ingredients nocius per a donar-li fortalesa, ni tampoc aiguar-lo. El mateix es prevé respecte als demés licors.

Art. 38.- Els taverners o tendes de licors estaran obertes el temps que designe l’autoritat.

Art. 39.- Es prohibix en dits establiments tota classe de jocs, menjars i begudes i ningú romandrà més temps que el necessari per a prendre l’espècie que haga demanat, excepte els forasters.

Art. 40.- Els forns de coure pa estaran a disposició de verificar-ho a les vuit del matí.

FONT: Llibre opuscle de les Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861.