Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA PER AL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GATA

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) publica hui dimecres 14 de novembre de 2012, dins del capítol d’Anuncis i d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la Informació del Pla de participació publica del Pla General d’Ordenació Urbana de Gata de Gorgos, que signa l’alcaldessa Ana María Soler Oliver.

 Amb l’objecte d’iniciar el procés de participació pública del pla general, en compliment de la legislació estatal i autonòmica, s’ha elaborat el pla de participació pública que s’acompanya al pla general i que estableix la seqüència de tramitació de la documentació necessària per a l’aprovació definitiva del pla general identificant les diferents etapes i els actors que intervenen en cadascuna d’estes.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent del dia 5 d’octubre de 2012, va adoptar, amb la condició i a reserva dels termes que puguen resultar de l’aprovació definitiva de l’acta, de conformitat amb el que disposa l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals, els següents acords:

Primer. Aprovar el pla de participació pública del Pla General de Gata de Gorgos que es troba en l’expedient, sobre la base dels documents i treballs de l’Agenda 21 Local de Gata de Gorgos.

Segon. Comunicar i difondre el pla de participació pública que forma part de la documentació del pla general, mitjançant els següents mecanismes:

a) Inserció d’anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 b) Enviament de comunicacions per correu certificat als organismes, associacions i grups socials que s’esmenten en l’esmentat pla de participació pública.

c) El pla de participació pública estarà disponible a la seu de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

Tercer. Establir un període de suggeriments del pla de participació pública de 30 dies naturals des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Quart. Establir un període de 15 dies de durada, durant el qual les persones físiques o jurídiques puguen acreditar el compliment dels requisits que els corresponga, establits en l’article 10.2 de la Llei 9/2006, o els requisits dels articles 2.2 i 23 de la Llei 23/2006, com a públic interessat.

Cinquè. Comunicar l’inici de les activitats de participació pública, mitjançant les activitats previstes en l’apartat següent, prèvia l’elaboració de l’estudi de paisatge.

Sisè. Qualsevol persona pot participar en el desenvolupament de les activitats de participació i formular les observacions que estime convenients mitjançant les enquestes en les quals els participants puguen donar la seua opinió respecte de les unitats de paisatge i recursos paisatgístics del municipi a la seu de l’Ajuntament de Gata de Gorgos..."

FONT: DOCV 14-11-2012.

0 comentarios