Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI DIA 29, AL BOP: CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL P.G.O.U. i APROVACIÓ REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL

Es publiquen hui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) un anunci i un edicte de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

L’anunci és una convocatoria oberta per a un contracte de serveis, referent a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). El pressupost base de licitació per als concursants és de 50.800 euros net amb el 18 per cent d’IVA (9.144,00 euros). La data límit de presentació de pliques seran quinze dies hàbils des de hui mateix.

L’edicte és l’elevació a definitiu de l’acord plenari, pel qual s’aprovava el Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació del Personal de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

Destaquem alguns dels paràgrafs: “respecte als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat de la negociació, bona fe, publicitat i transparència han de presidir la negociació”…”El present Reglament té com a objecte l’establiment de les normes d’organització i funcionament de la Mesa General de Negociació del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, i dels organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació”…”La Mesa General de Negociació Conjunta és el màxim òrgan de negociació col·lectiva per a la determinació de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, i és l’òrgan constituït en esta Administració per a exercir les funcions i competències”..."estarà composta pels membres: President: L’Alcaldessa-Presidenta o  Regidor/a en qui delegue, competent en matèria de RRHH, qui ostentarà la presidència. Secretaria: La Secretaria de la Taula, recau en un/a funcionari/a de la Corporació que comptarà amb l’assistència tècnica i jurídica dels Serveis de la Corporació, i disposarà de veu, i sense vot.

Vocals: a) Vocals polítics, designats per l’Alcaldia Presidencia en representació de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Gata de Gorgos amb un màxim de quatre membres. b) Vocals sindicals: No seran en número superior a cinc i la distribució garantirà la presència d’aquells que tenen dret (representativitat) i de manera proporcional.

Cada sindicat legitimat té dret, com a mínim, a un lloc repartint-se la resta en proporció a la seua representativitat.

La Taula quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de la majoria absoluta dels membres de cada una de les parts que la componen.

Tercer: Acordar la seua aprovació definitiva de sense necessitat d’adopció de nou acord si durant el període d’informació pública no s’hagueren formulat suggeriments o al·legacions al mateix.

( SI VOLEU CONÉIXER MÉS DELS DOS TEMES –PGOU I MESA NEGOCIADORA DEL PERSONAL- PODEU CONSULTAR AL BOP: 29-3-2012. Ací teniu l’enllaç: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/03/29-03-12.pdf. )

0 comentarios