Tots els dimarts de mes impar, així toca ser tots els plens ordinaris. Gener és mes impar i demà és dimarts, últim dia del mes.

Per això es celebrarà el plenari ordinari a partir de les 20 hores al saló de plens de la Casa Consistorial.

Aquests són els punts de l’orde del dia:

1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL.:

2.1.- Sol·licitud d’actualització cadastral. Amb proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23-12-2011. 2.2.- Proposta d’afegir el logotip del 250 aniversari del Santíssim Crist del Calvari al membret dels fulls oficials de l’ajuntament al llarg de tot l’any 2012. 2.3.- Alteració terme municipal.

3.- CONTRACTACIÓ.

3.1.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició interposat pel GRUPO BERTOLIN SAU contra acord de 19-04-2011 de Plenari. 3.2.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició interposat pel GRUPO BERTOLIN SAU contra acord de 25-11-2011 de Plenari.

4.- HISENDA.

4.1.- Operació de crèdit 2012.

5.- PERSONAL.

5.1.- Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació del Personal de l’ajuntament de Gata de Gorgos. 5.2.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició a l’acord plenari de 26-08-2011 sobre productivitat.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Cal destacar el tema del logotip (2.2), el de l’alteració del terme municipal (2.3) i es temes de Personal (5.1 i 5.2).

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.