Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 31, PRIMER PLE ORDINARI DE L’ANY

Tots els dimarts de mes impar, així toca ser tots els plens ordinaris. Gener és mes impar i demà és dimarts, últim dia del mes.

Per això es celebrarà el plenari ordinari a partir de les 20 hores al saló de plens de la Casa Consistorial.

Aquests són els punts de l’orde del dia:

1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL.:

2.1.- Sol·licitud d’actualització cadastral. Amb proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23-12-2011. 2.2.- Proposta d’afegir el logotip del 250 aniversari del Santíssim Crist del Calvari al membret dels fulls oficials de l’ajuntament al llarg de tot l’any 2012. 2.3.- Alteració terme municipal.

3.- CONTRACTACIÓ.

3.1.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició interposat pel GRUPO BERTOLIN SAU contra acord de 19-04-2011 de Plenari. 3.2.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició interposat pel GRUPO BERTOLIN SAU contra acord de 25-11-2011 de Plenari.

4.- HISENDA.

4.1.- Operació de crèdit 2012.

5.- PERSONAL.

5.1.- Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació del Personal de l’ajuntament de Gata de Gorgos. 5.2.- Resolució definitiva en via administrativa del recurs de reposició a l’acord plenari de 26-08-2011 sobre productivitat.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Cal destacar el tema del logotip (2.2), el de l’alteració del terme municipal (2.3) i es temes de Personal (5.1 i 5.2).

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios