Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI GATA AL B.O.P.: Bases “Art al Vent” i taxes escola pintura i cementeri

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publica hui dilluns 23 de gener de 2012 tres anuncis referents a dos temes culturals i un altre de serveis municipals.

S’anuncia que, al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de data 25 de novembre de 2011 aprovatori de la modificació de les "BASES DE LA CONVOCATÒRIA ART AL VENT".

El resum és el següent: "Primer: Aprovar inicialment la modificació de les BASES de la CONVOCATÒRIA "ART AL VENT", modificant l’article 9, que quedarà redactada de la següent forma:

"9.- A. Membres del jurat.

President/a: la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gata, per delegació de l’Alcaldia. Amb veu, sense vot. Secretari/a: la persona encarregada de l’Escola de Plàstica Experimental A. Vives. Amb veu, sense vot. Vocals: un màxim de TRES membres que siguen professionals del món de la plàstica contemporània. Amb veu i vot.

S’alçarà acta de la sessió i els acords s’adoptaran per majoria simple. Els integrants del jurat no rebran cap tipus de remuneració per la seva tasca.

B. Competències del jurat.

a) La Presidència tindrà les funcions de presidir el Jurat i convocar la sessió ordinària, una per any. També convocarà les sessions extraordinàries que foren necessàries al seu criteri. Serà l’encarregada de la signatura de les actes i de fer públiques les decisions fruit de les sessions del Jurat.

b) El secretari/a serà l’encarregat de redactar les actes de les sessions del Jurat. També serà l’encarregat de seleccionar les persones integrants de les vocalies del Jurat.

c) Les vocalies tindran com a competència l’elecció de les obres plàstiques que finalment s’exposaran i rebutjar aquelles que no s’ajusten a les condicions reflectides a les Bases que regeixen cada convocatòria o que no aporten la suficient qualitat plàstica i/o artística.

d) El jurat podrà modificar aspectes de les Bases que regulen la Convocatòria, en quant al tamany de les obres i altres aspectes numèrics de les mateixes.

e) El jurat en triarà una de les teles exposades cada certamen, que quedarà de la propietat de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, gratuïtament."

Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per terme de 30 dies mitjançant inserció de l’edicte corresponent en el BOP i tauler d’anuncis municipal.

Tercer: Acordar la seua aprovació definitiva sense necessitat d’adopció de nou acord…

 

Es publica també un Edicte d’Alcaldia sobre la taxa de l’Escola Municipal de Pintura, que diu:

"Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament Plenari de data 25 de novembre de 2011, publicat inicialment al BOP 233 de 05-12-2011, sobre modificació de la TAXA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYANCES ESPECIALS EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE PINTURA, així com la seua ordenança fiscal Reguladora" s’acorda:

"PRIMER. Aprovar la modificació del article 6 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la TAXA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYANCES ESPECIALS EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE PINTURA, en la forma en què ha sigut redactada la mateixa tal com consta en l’expedient, i que literalment es transcriu:

"Article 6.- Quota Tributària

La quota tributària serà la que resulte de l’aplicació de la tarifa següent:

1) Per matriculació del curs 2011-2012: 350,00 €.

2) Per matriculació del curs 2012-2013 i següents: 400,00 €."

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva…

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu…

 

Finalment, en un altre Edicte es publica que:

"Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament Plenari de data 25 de novembre de 2011, publicat inicialment al BOP 233 de 05-12-2011, sobre modificació de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI, així com la seua ordenança fiscal reguladora…

"PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI, afegint dues disposicions transitòries, que es detallen a continuació:

"DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.-

Per motiu de l’entrada en vigor del Reglament que afecta al Cementeri Municipal i en cas de què es faça un trasllat de restes quedant-se un nínxol buit, fins el 30 de juny del 2012, els imports de les inhumacions i/o exhumacions en nínxols, tindran una bonificació del 50% dels imports referits a l’epígraf 3r de l’article 6 d’este text.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.-

El primer columbari que s’ocupe, tindrà una bonificació del 100% de les tarifes contemplades en els epígrafs 2 i 3 de l’article 6 d’esta Ordenança Fiscal."

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva…

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu…

 

FONT: B.O.P., 23-1-2012.

0 comentarios