Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

RESUM EN XIFRES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, GATA, PER A 2012 ( i II )

*Abans que res, donar-li les gràcies al regidor d’Hisenda, Gillermo Cholbi- per facilitar-me una còpia de tot el pressupost.

DESPESES: 4 . 2 3 6 . 8 4 2 , 2 7 euros
1.- Personal...........................................: 1.808.076,13 €
      Òrgans de govern i personal directiu...:       20.000,00 €.
      Personal Funcionari...........................:     828.606,88 €.
      Personal Laboral...............................:     427.468,25 €.
      Altre personal...................................:     125.001,00 €.
      Incentius al rendiment.......................:       12.000,00 €.
      Cuotes, prestacions i despeses socials:    395.000,00 €.

2.- Despeses Béns Corrents/Serveis........: 1.503.523,26 €.
Arrendaments i Cànons...........................:      45.500,00 €.
Reparacions, Manteniment i Conservació..:    140.500,00 €.
Material, suministres i altres....................: 1.271.292,40 €.
Imdemnitzacions raó servei.....................:      46.230,86 €.

3.- Despeses financieres..........................:     107.747,05 €.

4.- Transferències Corrents......................:     287.493,15 €.
Transferències a Entitats locals................:        69.053,62 €.
Transferències a famílies sense lucre........:      218.439,53 €.

6.- Inversions reals.................................:         31.338,57 €.

9.- Passius financers (amortitzac.prèstecs):   498.664,11 €.
----------------------------------------------------------------

INGRESSOS: 4 . 2 3 6 . 8 4 2 , 2 7 euros

1.- Impostos directes..............................:  1.947.813,47 €.
Impost sobre el Capital............................:  1.885.430,31 €.
Impostos sobre Activitats Econòmiques....:        62.383,16 €.

2.- Impostos indirectes............................:        66.684,51 €.

3.- Taxes i altres ingressos.......................:   1.002.252,71 €.
Taxes prestació de serveis bàsics.............:     454.248,93 €.
Taxes prestació de serveis carac. Soc. i pref.:    61.442,09 €.
Taxes realització Activitats Competència local: 71.511,21 €.
Taxes utilització domini públic..................:       94.653,28 €.
Preus públics per prestació Serveis...........:         1.000,00 €.
Altres ingressos......................................:     319.397,20 €.

4.- Transferències Corrents......................: 1.183.091,58 €.
Transferències corrents de l’Estat.............:     911.000,00 €.
Tranferències corrents de Comun.Autònomes:242.091,58 €.
Transferències corrents d’Entitats Locals...:       30.000,00 €.

5.- Ingressos Patrimonials........................:      37.000,00 €.
Interesos de depòsits...............................:      20.000,00 €.
Rendes de béns immobles.........................:      17.000,00 €.

TOTALS INGRESSOS: 4.236.842,27 €.
TOTALS DESPESES..: 4.236.842,27 €.
Diferència...............:                0,00 €.

0 comentarios