Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA HUI DILLUNS AL B.O.P.: Col·lectiu neteja i Trànsit.

Hui, 7 de juny de 2010, es publiquen al Butlletí Oficial de la Província
dos informacions oficials:
Per una part l´anunci de la Direcció Territorial de Treball, sobre la
Resolució del Conveni Col·lectiu de l´empresa "Técnicas y Tratamientos
Medioambientales, S.A.", centre de treball de Gata de Gorgos
.
Per la seua extensió, no el publique al blog i els remet al mateix BOP, ja
que allí el trobaran tot detallat.

Per altra part, es publica un Edicte d´Alcaldia, pel qual el Ple Municipal
en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2010 va aprovar el «Nou quadre
d’infraccions i sancions de trànsit»
, modificant l’Ordenança Municipal
Reguladora del Trànsit de Gata de Gorgos aprovada per l’Ajuntament Plenari
de 28 de setembre de 2004.
L’expedient provisionalment aprovat se sotmet a informació pública per
terme de trenta dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual
estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els suggeriments o al·legacions que estimen convenients, d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

 

0 comentarios