Ahir dilluns 27, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava el

RÈGIM D'ASSISTÈNCIES, DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE GATA DE GORGOS. De conformitat amb el que s'estableix l'Ajuntament Ple, en sessió de 7 de juliol de 2015, va adoptar els acords següents: Indemnitzacions per assistència a sessions.

ÚNIC: Aprovar les següents indemnitzacions per assistències a sessions: Òrgan / Quantitat per sessió a Plens:100’00 euros. Juntes de Govern Local: 70’00 euros. Comissions Informatives Permanents: 35,00 euros.

Dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions.

Primer: Aprovar l'acompliment de les seues responsabilitats corporatives i el suport a la gestió dels serveis municipals, en règim de dedicació exclusiva amb alta en la Seguretat Social i efectes des de d'esta aprovació, per la Sra. Regidora Dª María Ángeles Soler Fornés, fixant la quantia de les seues retribucions en 16.800 € brut anual distribuïts amb 14 pagues (1.200,00 euros bruts al mes x 14).

Segon: Aprovar l'acompliment de les seues responsabilitats corporatives i el suport a la gestió dels serveis municipals, en règim de dedicació parcial del 50% de la jornada, amb alta en la Seguretat Social i efectes des de d'esta aprovació, pel Sr. Regidor D. Jaume Monfort Signes, fixant la quantia de les seues retribucions en 8.400 € brut anual distribuïts amb 14 pagues (600,00 euros bruts al mes x 14).

Tercer: Aprovar la compatibilitat del regidor D. Jaume Monfort Signes amb l'activitat pública de professor associat, contractat-laboral amb dedicació a temps parcial de la Universitat Politècnica de València amb la de regidor d'este Ajuntament amb dedicació parcial, comunicant-li este acord a la mateixa.

FONT: BOP 27-7-2015.