Hui dimarts 21, precisament quan es farà el primer plenari ordinari de la Corporació Municipal de Gata, es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP), les Delegacions i els nomenaments de la nova corporació de Gata de Gorgos. Ja en el seu dia ho vaig publicar. No està mal tornar-ho a repassar.

Vos pose un extracte de tot. Si voleu llegir-ho tot,ací teniu l'enllaç: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/07/21_138/2015_012197.pdf.

Després de la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació
Local, es fan públics els nomenaments i delegacions següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL, Decret 330/2015, de 3 de juliol (Art. 52 ROF):
Primer: Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
Primer Tinent d'Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d'Alcalde: D. Vicent Font Leyda
Tercer Tinent d'Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.

TINENTS D'ALCALDE: Decret 329/2015, de 3 de juliol (Art. 46 ROF).
Primer: Nomenar als següents Tinent d'Alcalde, que substituiran l'Alcalde per l'orde
del seu nomenament en les funcions a què es referix l'article 47 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas
d'absència, malaltia, impediment o vacança:
Primer Tinent d'Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d'Alcalde: D. Vicent Font Leyda
Tercer Tinent d'Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.

REGIDORIES:

Primer.- Assignar les següents delegacions genèriques, amb facultats de direcció i
gestió dels serveis corresponents:
Regidor Delegat / Àrea Genèrica / Facultats delegades

María Ángeles Soler Fornés: Serveis Municipals, Patrimoni i Desenvolupament Local
(Agricultura, Comerç, CREAMA,Indústria), Direcció i gestió.

Teresa Arabí Arabí: Economia, Hisenda i Esports (gestió i organització d'esports,
excepte futbol), Direcció i gestió.

Noel Gadea Ronda: Joventut, Festes i Turisme Direcció i gestió.

Vicent Font Leyda: Policia i Seguretat Ciutadana i Esports (gestió i organització
de futbol), Direcció i gestió.

María Elena Rodríguez Choque: Cultura, Educació i Residents Direcció i gestió.

Jaume Monfort Signes: Govern Obert (Transparència, Participació Ciutadana i Noves
Tecnologies) i Desenvolupament Urbà Sostenible (Planejament, Disciplina Urbanística, Medi Ambient i Habitatge), Direcció i gestió.

Josefa Signes Costa: Desenvolupament Humà (Igualtat, Benestar Socials i Sanitat) Direcció i gestió.

FONT: BOP, 21-7-2015.