El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava ahir dia 17, dimarts, un edicte, sobre l’exposició al públic de l’acord de la Junta de Govern Local del passat 5 d’abril.

Destaquem de l’edicte, sobre la consultoria i assistència tècnica de la Redacció del Pla General d’Ordenació Urbana de Gata, que l’import global dels treballs que, degudament acreditats, figuren inclosos en la citada relació, deurà pujar, com a mínim, a la quantitat de 250.000 euros...

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Aprovar la modificació del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL CONCURS PER A ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GATA DE GORGOS", en quant al seu apartat canviant “tres anys” per “deu anys”.

Per a llegir tot l’edicte podeu punxar ací: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/04/17-04-12.pdf (el teniu a la pàgina 10).

FONT: BOP, 17-4-2012.