Hui es publica al BOP (Butlletí Oficial de la Província) un edicte, en el
qual s´anuncia que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2010 va acordar aprovar, amb caràcter provisional la imposició i ordenació de la TAXA DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Ara s’exposa al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. La dita exposició al públic començarà a comptar a partir del dia següent a aquell
en què tinga lloc la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional quedarà elevada automàticament a definitiva.